TAILIEUCHUNG - NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI DÙNG GIỚI TỪ

NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI DÙNG GIỚI TỪ DO ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG VIỆT 1) Khi dùng chữ CHO : Ta có thói quen khi gặp chữ CHO là hay dùng FOR. Điều này cũng đúng trong nhiều trường hợp nhưng nhiều lúc lại sai. | NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI DÙNG GIỚI TỪ DO ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG VIỆT 1 Khi dùng chữ CHO Ta có thói quen khi gặp chữ CHO là hay dùng FOR. Điều này cũng đúng trong nhiều trường hợp nhưng nhiều lúc lại sai. Để tránh những sai lầm này mình sẽ liệt kê những chữ có nghĩa CHO nhưng lại dùng TO. - The answer to a question câu trả lời cho 1 câu hỏi A solution to giải pháp cho - Interresting to sb thú vị cho ai - No good to sb không ích lợi gì cho ai. - Describe sth to sb mô tả cái gì cho ai. - Suggest to sb gợi ý cho ai - Hold out sth to sb đưa cái gì cho ai - Be enslaved to sb làm nô lệ cho ai - Be inadequate to sth không đủ cho - Fasten a crime to sb đổ tội cho ai. 2 Khi dùng chữ VỚI Khi gặp chữ VỚI ta hay dùng WITH sau đây là những lỗi sai thường gặp trong trường hợp này Smile at sb mĩm cười với ai. At full speed với tốc độ tối đa At any cost với bất cứ giá nào Kind to sb tử tế với ai polite to sb lịch sự với ai Impolite to sb không lịch sự với ai Rude to sb thô lổ với ai Ý nghĩa một số giới từ about Nghĩa thứ nhất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN