TAILIEUCHUNG - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỀ CHẾ ĐỘ HỌP TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Họp là một hình thức của hoạt động quản lý nhà nước, là một cách thức để giải quyết công việc, thông qua đó thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động trong việc giải quyết các công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan mình theo quy định của pháp luật. | Với vai trò là thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu phải chịu mọi trách nhiệm về hành vi cá nhân nếu để xảy ra các vi phạm trong việc họp tại đơn vị mình và có trách nhiệm đôn đốc, quản lý đơn vị thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực này. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn có những cơ quan hành chính nhà nước vi phạm vấn đề nói trên, thậm chí không ít thủ trưởng các đơn vị còn "nghiện" việc họp tại công sở, gây lãng phí tiền của, thời giờ của cán bộ, công chức, đi ngược lại với chủ trương cải cách hành chính mà toàn Đảng, toàn quân và nhân dân đang nỗ lực tiến hành nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đây thực sự trở thành một vấn đề nóng khiến các ngành, các cấp quan tâm thoả đáng để góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới trong đó có việc nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính, thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Chính phủ để vấn đề họp nói riêng, cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước nói chung đạt được hiệu quả cao, thúc đẩy năng lực hoạt động hiệu quả từ các cơ quan công quyền, tạo ra những bước đi mạnh mẽ, vững chắc trong hội nhập quốc tế để phát triển./.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN