TAILIEUCHUNG - Đề tài "Một số giải pháp góp phần mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng sài gòn thương tín - chi nhánh Nguyễn Văn Cừ"

Hoạt động tín dụng có tác động mạnh mẽ đến các hoạt động khác của ngành ngân hàng như góp phần vào việc thực thi chính sách tiền tệ, ổn định nền tài chính quốc gia, kiềm chế lạm phát, ổn định và giữ vững giá trị đồng tiền, hỗ trợ các mặt nghiệp vụ như điều hòa lưu thông tiền tệ thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng | Chuyên đề tôt nghiệp GVHD TS. Nguyên Đăng Dờn NHẬN XET CỦA Cơ QUAN THựC TẬP SVTH Phung ThUy Linh 1 Chuyên đề tôt nghiệp GVHD TS. Nguyên Đăng Dờn NHẬN XÊT CỦA GIAO VIÊN HƯỚNG DAN SVTH Phung ThUy Linh 2 Chuyên đề tot nghiệp GVHD TS. Nguyễn Đăng Dờn MỤC LỤC NỘI DUNG LỜI MỞ ĐẦU. Trang Ly do chọn đê tài. Nội dung nghiên cứu cUà đê tài. NỘIDUNG Chương 1 Lý Luận Chung Ve Tín Dụng . càn thiết khàch quan cUà việc hình thành quan hệ tín dung trong nên kinh tế. chất chức nàng và vài trộ củà tín dung tronh nên kinh tế . Bàn chất cuà tín dung. Chức nàng cuà tín dung. Vài tro cuà tín dung. Lài suất tín dung. Càc hình thức tín dung. Tín dung thứơng mài. Tín dung ngàn hàng. Tín dung Nhà nứớc. Tín dung quốc tế. Càc nguyên tàc tín dung. Rui ro tín dung SVTH Phung ThUy Linh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN