TAILIEUCHUNG - Tài sản cố định

Sổ theo dõi tài sản cố định | SO THEO DOI TAI SAN CO ĐỊNH Đen 31 9 2004 STT CHỈ TIEU Nhậ cưậ vật kiên truc Mậy moc thie t bị PTvận tậi dung cu quận ly Cậy lậu nậm Khậc Tong I Nguyên giậ TSCĐ 1 Sô dư đầu kỳ REF REF REF 2 Sô tầng trong kỳ 0 trng đô - Mua sầm mđi 0 - Xầỳ dựngmđi 0 3 Sô giầm trong kỳ 0 trong đô - Thanh lỳ 0 - Nhương bần 0 4 Sô dư cuô i kỳ 0 REF REF 0 0 REF Trông đô - Chựầ sử dung het 0 - Đầ khấu hầô hết 0 - Chơ thầnh lỳ 0 II Giậ trị đậ hao mon 0 Đầu kỳ 59 609 055 36 734 555 96 343 610 Tầng trông kỳ REF REF REF Giầm trông kỳ 0 0 Sô dư cuô i kỳ REF REF REF III Giậ trị con lậi 0 0 Đầu kỳ 0 REF REF 0 0 REF Cuô i kỳ 0 REF REF 0 0 REF Lập biêu Ke toan trưởng Tp HCM ngày 08 thang 10 năm 2002 GIAM .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN