TAILIEUCHUNG - Quyết toán thuế

Mẫu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế giá trị gia tăng , tờ kê khai chi tiết doanh thu, chi phí | BANG KE TONG HỢP hang hoa dịch vụ mua VÀO co hoa đơn ban hang NẰM 2005 Chưng tư mua hậng hoậ dịch vu Ten người bận Mậ sô thuế người bận Giậ muậ hậng hôậ dịch vu ghi trên hoậ đờn Thuê GTGT khâu trư 3 Giậ muậ chưậ thuê Ghi chu Ky hiệu hoậ đờn SO hoa đờn Ngậy thậng nậm phật hành 1 2 03-01-00 4 5 6 7 8 9 CỘNG REF REF REF TONG CỘNG REF REF REF 122038685 Tong giá tri hang hóá dịch vu mua váo REF Só tiên thuê GTGT tính kháu trừ Người lập biểu Ngáy tháng nám 2005 GIÁM ĐỐC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN