TAILIEUCHUNG - Chương 0: Mở Đầu môn học Lập trình hướng đối tượng C++

Mục tiêu: Giới thiệu các khái niệm cơ bản của một chương trình C++. Nội dung: Viết và biên dịch chương trình C++. Biến, hằng, chú thích, kiểu dữ liệu. Bộ nhớ, nhập xuất. | LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ Bộ môn Hệ Thống Máy Tính & Truyền Thông Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Đại Học Cần Thơ Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Giới Thiệu Tổng Quan Tên môn học: Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Số đơn vị học trình: 3 Kiến thức tiên quyết: Lập trình cơ bản Nội dung chính: Truyền đạt những khái niệm, nguyên lý cơ bản của Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP). Minh họa lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C++. Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Giới Thiệu Tổng Quan Giáo trình chính: “Lập Trình Hướng Đối Tượng C++” Thạc sĩ. Trương Văn Chí Công Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Giới thiệu Nội dung Bài tập Giới thiệu Nội dung Bài tập Giới thiệu Nội dung Bài tập Giới thiệu Nội dung Bài tập Giới thiệu Nội dung Bài tập Giới thiệu Nội dung Bài tập Giới thiệu Nội dung Bài tập Giới thiệu Nội dung Bài tập Giới thiệu Nội dung Bài tập Phụ lục Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Giới Thiệu Tổng Quan Danh mục tài liệu tham khảo Ali Bahrami, “Object-oriented Systems Development”, McGraw-Hill Companies Inc., 1999. Bruce Eckel, “Thinking in C++”, Prentice Hall Inc., 2000. Budd, Timothy, “An Introduction to Object-Oriented Programming”, Addison-Wesley, 1997. Robert Lafore, “Object-oriented Programming in C++”, SAMS, 2001. Phạm Văn Ất, “C++ và Lập Trình Hướng Đối Tượng”, Khoa Học Kỹ Thuật, 2000. Scott Robert Ladd, “C++ Kỹ Thuật và Ứng Dụng”, Khoa Học Kỹ Thuật, 1992. Sharam Hekmat, “C++ Programming”, Pragmatix Software Pt, 2004. Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Phương Pháp Học Tập Tìm hiểu theo chủ điểm Trình bày nội dung cơ bản Tham khảo giáo trình, tài liệu tham khảo Tăng cường khả năng tự học Thực hành trên máy Thảo luận nhóm Email, Internet Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Nội dung Mở đầu Biểu thức Lệnh Hàm Mảng - Con trỏ - Tham chiếu Lập trình hướng đối tượng Lớp Tái định nghĩa Thừa kế Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Mở Đầu Mục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.