TAILIEUCHUNG - Kế hoạch thu chi

Kế hoạch thu chi hàng tháng của gia đình | Kê hoạch thu chi hàng tháng của gia đình Tổng cả Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 năm Thu nhập Lương ròng - Thành viên 1 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 Lương ròng - Thành viên 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lãi tiết kiệm và cổ tức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Các khoản khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tổng thu nhập 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 Chi Chi cho Ô tô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảo hiểm Ô tô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trả mua Ô tô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cắt tóc và chắm sóc sắc đẹp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TV cáp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Từ thiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trông trẻ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quần áo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trả thẻ tín dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nợ và các khoản thuê bao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Điện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nghỉ ngơi và giải trí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Quà tặng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thức ăn và ăn hiệu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảo hiểm y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sửa chữa nhà cửa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hộ gia đình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thuế thu nhập phụ thu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dặt quần áo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảo hiểm nhân thọ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chữa bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Các khoản khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Các khoản mua trả dần 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trả nợ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trả thuê bất động sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con cái học hành 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 điện thoại 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Tiền học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 đi ngh ỉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nước 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Các khoản khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Các khoản khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Các khoản khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Các khoản khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tổng chi phí 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Tiền mặt còn thừa thiếu 9 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 600 Page

TỪ KHÓA LIÊN QUAN