TAILIEUCHUNG - Bài giảng dành cho Kế toán quản trị

việt Nam đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống kế toán theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Yêu cầu quản lý kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi những hông tin đa dạng, phục vụ cho các quyết định kinh tế, điều đó đã hình thành khái niệm về hệ thống kế toán tài chính, kế toán quản trị. | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH PTIT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA KE TOAN QUAN TRỊ Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Biờn soạn . Đinh Xuân Dũng . Nguyễn Văn Tấn . Vũ Quang Kết LỜI NÓI ĐẦU Việt nam đang tiến hành cải cách toàn diện triệt để hệ thống kế toán theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Yêu cầu quản lý kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi những thông tin đa dạng phục vụ cho các quyết định kinh tế điều đó đã hình thành khái niệm về hệ thống kế toán tài chính kế toán quản trị. Kế toán quản trị - Một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán được hình thành và phát triển. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp phục vụ chủ yếu trong nội bộ doanh nghiệp thoả mãn yêu cầu thông tin của chủ doanh nghiệp các nhà quản lý để điều hành kinh doanh. Để phục vụ công tác giảng dạy và học tập Khoa Quản trị kinh doanh 1 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đã tổ chức biên soạn Tài liệu giảng dạy kế toán quản trị . Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu trong và ngoài nước do Đinh xuân Dũng Trưởng bộ môn Tài chính kế toán - Khoa Quản trị kinh doanh 1 chủ biên với sự tham gia của nhiều giảng viên bộ môn Tài chính kế toán. Tham gia biên soạn gồm 1 Đinh xuân Dũng - Chương I III IV và VI. 15 51 21 49 136 2 Nguyễn văn Tấn - Chương VII. 15 3 Cử nhân Vũ quang Kết - Chương II và V. 38 19 57 Mặc dù rất cố gắng để hoàn thành tài liệu này với nội dung kết cấu hợp lý và khoa học đáp ứng nhu cầu đào tạo trong giai đoạn mới. Song do tài liệu được biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi thiếu sót chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn. Chủ biên Đinh Xuân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN