TAILIEUCHUNG - Nối từ trong tiếng Anh

Nối từ trong tiếng Anh Được làm author mà từ trước đến giờ chưa viết bài nào cả, hôm nay mình viết một vài điều về phát âm (pronunciation) và cách nối từ (linking). Nhớ hồi trước, khi nghe nói đến nối âm là mình rất sợ. Tuy nhiên sau này khi đã hiểu nhiều hơn về phát âm, thì mình nhận ra là việc nối âm là rất tự nhiên. | Nối từ trong tiếng Anh Được làm author mà từ trước đến giờ chưa viết bài nào cả hôm nay mình viết một vài điều về phát âm pronunciation và cách nối từ linking . Nhớ hồi trước khi nghe nói đến nối âm là mình rất sợ. Tuy nhiên sau này khi đã hiểu nhiều hơn về phát âm thì mình nhận ra là việc nối âm là rất tự nhiên. Về các nguyên âm vowels và phụ âm consonants mình hay người nào đó sẽ bàn vào dịp khác ở đây chỉ tóm tắt một ít thôi. Trong tiếng Anh có các âm ngắn và âm dài. Các âm dài là các âm như e trong he ay trong say oy trong toy . Các âm ngắn là các âm như i trong hit e trong bet a trong have . Để đọc một từ trong tiếng Anh ta phải đọc tất cả các phụ âm và nguyên âm của từ đó khi nói trong một câu thì có thể rút bỏ bớt tùy theo tình huống mình không bàn chuyện đó ở đây hiểu được điều này bạn sẽ thấy là việc nối từ rất là tự nhiên. Xem các ví dụ sau. 1 Âm e dài là âm trong các từ he we me sea she . Bây giờ để đọc các từ heat weed meat seed sheet . bạn sẽ ghép như sau heat he t weed we d meat me t . Như vậy để đọc heat trước tiên phải đọc he sau đó thêm t ở cuối. Tiếng Việt mình không có âm cuối vì vậy nhiều người Việt khi đọc tiếng Anh không đọc âm cuối và đó là một lý do làm cho việc giao tiếp với người nước ngoài gặp khó khăn. Chú ý rằng trong tiếng Việt cách đọc khác với cách đọc của tiếng Anh. Ví dụ xem hai từ thị và thịt vần i và vần it có cách đọc khác nhau thịt không giống như thị t . Đây là cách nhìn của mình nếu ai có ý kiến khác thì xin cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN