TAILIEUCHUNG - Việt sử siêu linh

Bảo tồn những chuyện siêu linh ẩn hiện bên dòng Việt sử, những sử liệu này, dù gọi là ngoại sử, dã sử, u linh hay chích quái. cũng vẫn là những khía cạnh cơ bản của con người toàn diện với chiều sâu vô thức và chiều cao siêu thức kết rễ vào đại vũ trụ. | viet su sieu linh 1 Page 1 of 4 TIN THƯ Chu Văn An Bắc Căliforniă VIỆT SỬ SIỆU LINH CVA Hă Long LƯU VAN vịnh KHAI TỪ Tập sách nhỏ nay được soạn thảo với ba mục đích 1- Bảo tồn những chụyện siêụ linh án hiện bên dỏng Việt sư nhưng sư liệụ náy dụ gỏi la ngoại sử da sử ụ linh hay chích van la những khía canh cớ ban của con ngưới toan diện với chiệụ saụ vo thức va chiệụ cao siệụ thưc kết rê vao đai vụ trụ. 2- Xảu lải thanh chụoi nhưng viện ngoc ky bí khi tap trụng trong Việt Điện U Linh Tạp hay Lĩnh Nam Chích Qụai thế ky XIV khi rai rac trong Đai Việt Sử Lược Việt sư Tiệụ An Cong Dư Tiệp Ky. Việc xap xếp sớ thao nay qụy vệ hai đệ mục Phong Thủy Địả Ly va Sảm Ky Tiên Tri Việt Nam phụ thệm phan Tiên Tri Tảy Phương đệ tiện việc tham khao so sanh. 3- Phan Lược giải Sảm Trảng Trình xướng song cụa tap sach nham soi sang mọt qụốc bao bị thới gian 500 nam lam http victorian durer 43 6 12 2005 viet su sieu linh 1 Page 2 of 4 phai mờ thay đổi qua bao cuộc be dâu. Phan nay cũng nôi lại sợi day truyền thông 1000 nam Sấm ky từ Van Hanh thế ky X-XI tời Trang Trình va Liều Hanh Thanh Mau đông thời phan định chính gia bao trì va tôn nghi sừ liều dan gian. Những chuyền siều linh huyền bí thời nao va ờ đau cung cô. Chính sừ tuy xac tín hờn nhừng anh hừờng không rông lờn va sau xa bang ngôai sử vì ngôai sừ baô bọc đừờc phan tang thức dan tôc phan nay Frềud va K. Jung gôị la vô thức vô thức công thề hay sờ mau archetype chính la gôc rề van hôa nguôn suôi tam linh la mau sô chung nôi kết tập thề. Dung ly luan xuông cô thề giai thích biến cô lịch sử hời hờt tran tuc nhừng không giai thích đừờc rất nhiều diền biến phi ly cua côn ngừời sinh hôat lờ lửng giừa Thiền va Địa chap chờn giữa Thiền va Ác lung linh nời âm dương chi giao quy thần chi hoi . Sừ quan duy ly cua Hềgềl biền chứng duy vat cua Marx ly từờng chính phu tôan cau va tôn giaô tôan cau universal state and universal church cua Tôynbềề. tuy la nhừng cô gang tìm kiếm chiều hừờng lịch sử chô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.