TAILIEUCHUNG - Tài chính doanh nghiệp về chương 3

Đầu tư và dòng tiền trong đầu tư. Khái niệm đầu tư: Đầu tư là sự hy sinh tiêu dùng trong hiện tại để mong đợi thu về giá trị cao hơn (nhưng chưa chắc chắn) trong tương lai. | Chương 3 Đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư â 2001 Prentice-Hall, Inc. Fundamentals of Financial Management, 11/e Created by: Gregory A. Kuhlemeyer, . Carroll College, Waukesha, WI Đánh giá và lựa chọn DAĐT Đầu tư và dòng tiền trong DA đầu tư Các phương pháp đánh giá và lựa chọn DA đầu tư Vận dụng các phương pháp đánh giá Đầu tư và dòng tiền trong đầu tư Khái niệm đầu tư Đầu tư là sự hy sinh tiêu dùng trong hiện tại để mong đợi thu về giá trị cao hơn (nhưng chưa chắc chắn) trong tương lai. Dự án đầu tư Là một tập hợp các hoạt động kinh tế đặc thù được thực hiện theo các trình tự cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Phân loại dự án đầu tư Dự án đầu tư độc lập Là dự án đầu tư mà việc lựa chọn hay loại bỏ không ảnh hưởng đến đến việc lựa chọn hay loại bỏ dự án còn lại. Dự án đầu tư xung khắc Là dự án đầu tư mà việc lựa chọn dự án này sẽ dẫn tới việc loại bỏ dự án khác Dòng tiền của dự án đầu tư Dòng tiền đi ra (C): ký hiệu dấu “-” Bao gồm: Chi phí đầu tư ròng hình thành tài sản cố định và tài sản lưu động ban đầu Dòng tiền đi vào (I): Ký hiệu dấu “+” = + Dòng tiền thuần từ vận hành dự án Dòng tiền thanh lý tài sản khi dự án kết thúc Dòng tiền của dự án đầu tư Dòng tiền thuần từ vận hành dự án Khấu hao tài sản cố định Thanh lý tài sản cố định ròng Dòng tiền thanh lý tài sản khi dự án kết thúc Thanh lý tài sản (thu hồi vốn) lưu động Thu nhập sau thuế = = + + Các phương pháp đánh giá và lựa chọn DA đầu tư Payback Period (PBP) Internal Rate of Return (IRR) Net Present Value (NPV) Profitability Index (PI) Phương pháp thời gian hoàn vốn Payback Period (PBP) Phương Đông đang đánh giá lựa chọn dự án đầu tư với số liệu sau: Dòng tiền vào của dự án đầu tư sẽ là $10,000; $12,000; $15,000; $10,000; và $7,000, tương ứng với các năm từ 1 đến 5 năm. Chi phí đầu tư ban đầu sẽ là $40,000. Payback Period (PBP) Thời gian hoàn vốn (PBP) là khoảng thời gian cần thiết để làm cho tổng tích luỹ các dòng tiền vào được mong đợi của dự án bằng với số vốn đầu tư ban đầu 0 1 2 3 4

TỪ KHÓA LIÊN QUAN