TAILIEUCHUNG - 4 Bộ đề thi thử đại học ( New hot)

Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh ôn thi đại học cao đẳng, rèn luyện kỹ năng giải đề, bám sát đề thi, xử lý linh hoạt. | ĐỀ THI THỬ ĐAI HOC SỐ 01 PHẢN I Chung cho tất cả các thí sinh Câu I. Cho hàm số y 2 x3 m 1 x2 m2 4m 3 x ỉ. 1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số khi m -3. 2. Với giá trị nào của m hàm số có cực đại cực tiểu Gọ i x1 x2 là hoành độ hai điểm cực đại cực tiểu của hàm số hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức x .x2 - 2 x x2 . Câu II. 1. Giải phương trình 1 cot2xcot x 2 sin4 x cos4 x 3 cos2 x 2. Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình x 4 - x m G x2 giá trị x thuộc đoạn 2 2 ự3 đúng với mọ i Câu III. 1. Hình chóp có đáy ABCD là hình chữ nhật AD a J2 CD 2a. Cạnh SA vuông góc với đáy và SA 3aự2 a 0 . Gọi K là trung điểm của cạnh CD. Chứng minh mặt phẳng SBK vuông góc với mặt phẳng SAC và tính thể tích khối chóp SBCK theo a. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho lăng trụ đứng với A 2 0 0 B 0 4 0 và O1 0 0 4 . Xác định tọa độ điểm M trên AB điểm N trên OA1 sao cho đường thẳng MN song song với mặt phẳng a 2x y z - 5 0 và độ dài MN 5 5 . 2 2 X 2 2 _ I C 0I I C1 I I C 2I I cn I Câu IV. 1. Tính tổng S I -T- I I -ZT I I T I . 1 nr I ở đó n là số nguyên dương và ck là số tổ V 1 J V 2 J V 3 J V n 1J n hợp chập k của n phần tử. 2. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho đường tròn C x2 y2 6x - 2y 6 0 và các điểm B 2 -3 và C 4 1 . Xác định tọa độ điểm A thuộc đường tròn C sao cho tam giác ABC cân t ại điểm A và có diện tích nhỏ nhất. PHẢN 2 thí sinh làm một trong hai câu ln5 Câu Va. 1. Tính tích phân I í -----------d . inJ2 10e-x - 1 Vex -1 2. Giải hệ phương trình 1-x 2 2 x 2 í xy 3 2y 2 4 x2y 2x - 2x2y - 4x 1 0 5 Câu Vb. 1. Tính tích phân I íx sin x dx. cos3 x 2. Giải phương trình log2 x xlog7 x 3 x 2log7 x 3 log2 x 2 ---------------Hết---------------- 1 ĐỀ THI THỬ ĐAI HOC SỐ 02 PHẢN I Chung cho tất cả các thí sinh Câu I. Cho hàm số y x3 2mx2 3 m -1 x 2 1 m là tham số thực 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1 khi m 0. 2. Cho điểm M 3 1 và đường thẳng A y -x 2. Tìm các giá trị của m để đường thẳng A cắt đồ thị hàm số 1 tại 3 điểm A 0 2 B C

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN