TAILIEUCHUNG - Đề cương ôn thi môn mạch điện

Tài liệu tham khảo Đề cương ôn thi môn mạch điện bộ môn điện tử công nghiệp khoa công nghệ điện tử | Trường ĐH Công Nghiệp Khoa Công nghệ Điện Tử Bộ môn Điện Tử Công Nghiệp ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN MẠCH ĐIỆN. HỆ TRUNG CẤP CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC Ngày cậP nhật 06 06 2007 Số câu 153 Chương 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN về MẠCH ĐIỆN Câu 1. Quan hệ giữa dòng i và áp u trong nhánh thuần trở R điện dẫn G là A. u i R B. u i G C. i u G D. i Câu 2. Quan hệ giữa dòng i và áp u trong nhánh thuần cảm L là A _ T du o _ 1 di A. i L B. u A. dt L dt C. i L. J D. u L. J Câu 3. Quan hệ giữa dòng i và áp u trong nhánh thuần dung C là A. u C. B. i C. dt C. u 1. d ị y . ỵị D. i 1. C dt M C J ii 0 12 ui L1 3 c l2 u2 hình 1 Câu 4. Hệ phương trình điện áp viết cho 2 cuộn dây có ghép hỗ cảm ở hình 1 là di di di di di di di di A. ui Ly1 -M-72 u - T2 -M B. ui L M 2- u2 -L -M1 1 1 dt dt 2 2 dt dt 1 1 dt dt 2 2 dt dt Câu 5. Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho vòng điện vẽ ở hình 2 ta có dù 3 di3 3- yry ei-e2 e3 dt A. C-I . d ei-e2 e3 C. - L3. d3- - ei e2-e3 2Q B. -L C1 D. - L C -ei e2-e3 5A 3Q I2 hình 3 1 Uab Câu 6. Xem đoạn mạch AB vẽ ở hình 3 tính điện áp UAB và dòng điện I2 A. Uab 10 V I2 3 A C. uAb 6 V I2 3 A B. Uab 6 V I2 2 A D. Uab 10 V I1 2 A 2Q hình 4 Câu 7. Các điện trở mắc Y hình 5 thay thế tương đương các điện trở mắc A hình 4 là A. Ra 3 Q Rb 0 75 Q Rc 1 Q B. Ra 38 Q Rb 12 67 Q Rc 9 5 Q C. rA 12 67 Q RB 9 5 Q RC 38 Q D. Ra 3 ỏ Rb 1 Q Rc 0 75 Q rca MVbẠỴ. Rab Rbc n hình 7 Câu 8. Các điện trở mắc A hình 7 thay thế tương đương các điện trở mắc Y hình 6 là A. Rab 3 Q Rbc 0 75 Q Rca 1 Q B. Rab 38 Q Rbc 12 67 Q Rca 9 5 Q 2 C. Rab 12 67 Q Rbc 9 5 Q Rca 38 Q D. Rab 3 Q Rbc 1 n Rca 0 75 Q Câu 9. Có 4 bộ điện trở Ra Rb Rc Rd mắc song song Ra gồm 5 điện trở 3 Q mắc nối tiếp Rb gồm 5 điện trở 3 Q mắc song song Rc gồm 3 điện trở 5 Q mắc nối tiếp Rd gồm 3 điện trở 5 Q mắc song song. Tìm điện trở tương đương của cả bộ. A. 0 714 Q B. 0 417 Q C. 0 471 Q D. 0 741 Q d ---------a X 3Q X __ 8V 6V b --------a--ẠẠr a g 3ổ 2Q Câu 10. Xem .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.