TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart + trên thị trường bán lẻ Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn về năng lực cạnh cạnh tranh của chuỗi cửa hàng bán lẻ nói chung, chuỗi cửa hàng tiện lợi nói riêng để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart + trên thị trường bán lẻ Hà Nội. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ TUYẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI VINMART+ TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . TRẦN VĂN HÒE HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 4 . Thị trường bán lẻ và đặc điểm của thị trường bán lẻ 4 . Năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của chuỗi cửa hàng bán lẻ. 9 . Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ. 13 Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI VINMART+ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 18 Khái quát về chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ 18 . Năng lực cạnh tranh của chuỗi cửa hàng Vinmart+. 25 . Một số đối thủ cạnh tranh với chuỗi cửa hàng Vinmart+ trên thị trường bán lẻ Hà nội . 33 . Những khó khăn tồn tại cần giải quyết trong thời gian tới. 36 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI VINMART+ TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI 39 Mục tiêu và phương hướng phát triển của chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ . 39 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinmart+ trên thị trường bán lẻ Hà Nội .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.