TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kinh tế môi trường: Phần 1

Phần 1 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội, môi trường trong nền kinh tế thị trường,. nội dung chi tiết. | TRƯƠNG QUANG HẢI NGUYỀN THỊ HẢI . TRƯONG QUANG HẢI, TS. NGUYEN thỉ h ả i KINH TẺ MÔI TRƯỜNG NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Lời giới thiệu H ỉện nay, tình trạng suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tai biếr. thiên nhiên và mất cân bằng sinh thái đang trở thành những vân đề ngày càng cấp bách quy mô toàn cầu. Chính vì vậy, phát triển bền vững được xác định là mục tiêu thiên niên kỷ của các quốc gia và toàn thể nhân loại. Trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (Quốc hội nưốc Cộng hOíà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005), các công cụ kinh tế được đề cập đến như những nguồn lực quan trọng đôi vối việc cải thiện chất lượng môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên. tê môi trường là lĩnh vực khoa học sử dụng các tri thức kinh tếđê nghiên cứu, quản lý và giải quyết những vấn để tài nguyên thiôn nhiên và môi trường, gồm các nội dung cơ bản: kinh tê học của sự phái triển bền vững, kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kinh tế ô nhiễm môi trường, phân tích chi phí lợi ích các dự án phát triển, xác định gia trị hàng hoá và dịch vụ phi thị trường, các công cụ kinh tê trong báo vệ môi trường và phát triển bền vững. Cac tác giả của giáo trình, . Trương Quang Hải và TS. Nguyễn Thị Hải, đã tham gia các khoá đào tạo quốc tê và trong nước vê kinh tế môi trường do các chuyên gia hàng đầu của Tố chức Hợp tác Kinh tê và Phát triển (OECD), Chương trình Kinh tê và Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) thuyết trình. Giáo trình được biên soạn trẽn cơ sở cập nhật thông tin. kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và giảng dạy nhiều năm của các tác giả về kinh tế môi trường tại một số trường đại học, nhiều dự án cấp quốc gia và hợp tác quốc tê. Ưu điểm noi bật của giáo trình là trình bày kết hợp những vấn đề lý luận hiện đại VỚI nhiều kết quả nghiên cứu về kinh tế môi trường và vận dụng thực tiễn ở nước ta trong những năm vừa qua. Trong Chương trình khung giáo dục đại học hiện nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế môi trường được xác định là một .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.