TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu tính chất của protein sử dụng hình thức luận Ginzbug - Landau bậc 4

Trong các hệ vật lí thông thường thì photon không có khối lượng. Chúng tôi xem xét cơ chế Anderson-Higgs tương tự, trong môi trường nước lỏng ở một nhiệt độ nhất định, photon có thể có một khối lượng hiệu dụng hữu hạn, kết quả dẫn đến một điện thế loại Yukawa. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Natural Sci. 2016, Vol. 61, No. 4, pp. 39-44 This paper is available online at DOI: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN SỬ DỤNG HÌNH THỨC LUẬN GINZBUG - LANDAU BẬC 4 Lƣơng Thị Thêu1, Trần Thị Nhàn2, Nguyễn Minh Hoa3 và Nguyễn Ái Việt4 Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Xuân Hoà Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 3 Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Huế 4 Trung tâm Vật lí tính toán, Viện Vật lí, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1 2 Tóm tắt. Trong các hệ vật lí thông thƣờng thì photon không có khối lƣợng. Chúng tôi xem xét cơ chế Anderson-Higgs tƣơng tự, trong môi trƣờng nƣớc lỏng ở một nhiệt Ďộ nhất Ďịnh, photon có thể có một khối lƣợng hiệu dụng hữu hạn, kết quả dẫn Ďến một Ďiện thế loại Yukawa. Chúng tôi sử dụng cơ chế này cùng với hình thức luận Ginzburg - Landau, Ďể phát triển mô hình vật lí nhằm giải thích hiện tƣợng co duỗi của hạt nano vàng bọc protein theo nhiệt Ďộ. Trong bài bào này, chúng tôi chỉ ra rằng ở trạng thái bình thƣờng thì khối lƣợng của photon bằng không, khi Ďó protein ở trạng thái duỗi. Khi nhiệt Ďộ tăng tới một nhiệt Ďộ T C = 60,5 0C (nhiệt Ďộ chuyển pha) dẫn tới Ďiện thế Yukawa tăng do sự sinh khối lƣợng photon tăng dần, làm cho chuỗi protein co lại. Kết quả tính toán khá phù hợp với các dữ liệu thực nghiệm. Từ khóa: Hình thức luận Ginzburg - Landau, hạt nano vàng, protein, Ďiện thế Yukawa, nhiệt Ďộ chuyển pha. 1. Mở đầu Trong bốn lực cơ bản (lực hấp dẫn, lực mạnh, lực yếu và lực Ďiện từ), chỉ có lực Ďiện từ Ďóng vai trò quan trọng và rõ ràng trong thực tế cuộc sống của chúng ta với một số tính chất nhƣ: Điện, từ tính, ánh sáng; Phản ứng hóa học và sinh học; Liên kết các nguyên tử và phân tử lại với nhau; Lan rộng ảnh hƣởng Ďến cấu trúc các Ďại phân tử. Lực Ďiện từ có phạm vi hoạt Ďộng là vô hạn, khối lƣợng hạt photon bằng không, spin bằng 1. Theo tính chất bất biến chuẩn, sự trao Ďổi boson spin 1 phải là .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.