TAILIEUCHUNG - Quản Lý Môi Trường Cho Sự Phát Triển Bền Vững 2 in lan 3

. | Phân 8-QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO sự PHÁT TRIỂN BÊN VỮNG Chương V NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ MÒI TRƯỜNG . CÁC KHÁI NIỆM Cơ BẢN VỂ QUẢN LÝ MỎI TRƯỜNG . Định nghĩa vể quàn lý môi trường Hiện nay chưa có một định nghĩa thông nhất về quản lý môi trường. Theo một số tác giả thuật ngữ về quản lý môi trường bao gồm hai nội dung chinh quàn lý Nhà nước về môi trường vã quân lý cùa các doanh nghiệp khu vực dãn cư về mói trường. Trong dó nội dung thứ hai có mục tiêu chủ yếu là tăng cưỡng hiệu quà của hệ thống sản xuất hệ thống quản lý mói trường theo ISO 14000 và bảo vệ sức khỏe của người lao động dãn cư sông trong khu vực chịu ảnh hường cùa các hoạt dộng sản xuất. 185 Phân tích một số định nghía 1 20 cỏ thể thấy quán lý môi trường có ba khía cạnh tống hợp các biện pháp tiếp cận hộ thống thích hợp tác động và điểu chỉnh các hoạt động cùa con người với mục đích chinh là giữ cản bằng quan hệ gíửa môi trường và phát triển giửa nhu cảu của con người và chát lượng môi trường giữa hiện tại và khả nâng chịu dựng cưa trái đất - phát triển bến vững . Từ dỏ có thể tạm thời nêu ra một định nghía tóm tắt sau Quàn lý môi trường là một hoạt động trọng lình vực quân lý xả hói có tác động điều chinh các hoạt động của con người dưa trên sự tiếp cận có hệ thống và các kỹ năng điểu phôi thông tin đối với các vẩn đề môi trường có liên quan đến con người xuất phát từ quan điểm định lượng hướng tới phát triển bển vững và sử dụng hợp lý tài nguyên. Quản lý môi trường được thực hiện bằng tổng hợp các biện pháp luặt pháp chính sách kinh tế kỹ thuật công nghệ xã hội. ván hóa giáo dục. . Các biện pháp này có thể dan xen. phôi hợp tích hợp vôi nhau tùy theo điếu kiện cụ thể của vấn đề dặt ra. Việc quản lý môi trường được thực hiện ò mọi quy mô toàn cầu. khu vực quốc gia. tình huyện cơ sỏ sản xuất hộ gia dinh . . Các mục tiêu của công tác quàn lý Nhà nườc về mỏi trường Mục tiêu cùa quản lý môi trường là phát triển bển vững giữ cho được sự cân bằng giữa phát triển kinh tế xà hội và bảo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.