TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của vi phạm CP đối với khối lượng của Higgs boson trong mô hình chuẩn siêu đối xứng gần tối thiểu

Mô hình chuẩn siêu đối xứng gần tối thiểu (Next-to-Minimal Supersymmetric Standard Model - NMSSM) là mô hình được xây dựng dựa trên mô hình siêu đối xứng tối thiểu (the minimal supersymmetric standard model -MSSM) khi bổ sung một siêu trường đơn gauge chiral | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Natural Sci. 2016, Vol. 61, No. 4, pp. 21-26 This paper is available online at DOI: ẢNH HƢỞNG CỦA VI PHẠM CP ĐỐI VỚI KHỐI LƢỢNG CỦA HIGGS BOSON TRONG MÔ HÌNH CHUẨN SIÊU ĐỐI XỨNG GẦN TỐI THIỂU Nguyễn Chính Cƣơng và Phạm Xuân Hùng Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt: Mô hình chuẩn siêu Ďối xứng gần tối thiểu (Next-to-Minimal Supersymmetric Standard Model - NMSSM) là mô hình Ďƣợc xây dựng dựa trên mô hình siêu Ďối xứng tối thiểu (the minimal supersymmetric standard model -MSSM) khi bổ sung một siêu trƣờng Ďơn gauge chiral sˆ . Sự pha trộn của các trạng thái thêm vào sẽ xuất hiện các trạng thái mới làm cho phần Higgs của NMSSM có nhiều thay Ďổi so với MSSM. Trong NMSSM sẽ có 7 boson Higgs (còn trong MSSM có 5 boson Higgs), với ba Higgs vô hƣớng - CP chẵn S1,2,3 (ms1< ms2< ms3) cùng hai Higgs giả vô hƣớng - CP lẻ P1,2 (mP1 < mP2) và một cặp Higgs mang Ďiện H . Nghiên cứu này sẽ Ďề cập tới ảnh hƣởng của vi phạm Ďối xứng CP Ďối với khối lƣợng của boson Higgs trong NMSSM. Từ khóa: Higgs boson, vi phạm CP, NMSSM. 1. Mở đầu Mở rộng siêu Ďối xứng của mô hình chuẩn (SM) [1-5] Ďem lại hi vọng giải quyết Ďƣợc vấn Ďề phân bậc cũng nhƣ những thiếu sót còn tồn tại của SM. Trong sự mở rộng tối thiểu Ďòi hỏi phải bổ sung vào 2 lƣỡng tuyến Higgs SU (2), giá trị trung bình chân không (vevs) của Hu, Hd tạo ra khối lƣợng cho các quark và lepton. MSSM Ďƣợc biểu diễn nhƣ mô hình tối thiểu của phần Higgs. Các Lagrangian của MSSM phải chứa số hạng khối lƣợng siêu Ďối xứng (SUSY) cho Hu, Hd. Phần Ďiện yếu Ďƣợc tạo ra bởi các vevs Higgs có thể chỉ mở rộng cho MSUSY, giải thích tại sao nó thuộc khoảng dƣới MGUT hay mức Planck MPlanck. Vấn Ďề Ďặt ra là tại sao tham số khối lƣợng siêu Ďối xứng có thứ bậc của MSUSY và nó Ďƣợc gọi là vấn Ďề của MSSM. Một cách Ďơn giản Ďể giải quyết vấn Ďề này là tạo ra một số hạng khối lƣợng siêu Ďối xứng (SUSY) một cách tƣơng tự giống nhƣ tạo ra khối .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.