TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của các dung dịch dinh dưỡng đến một số chỉ tiêu liên quan đến năng suất và phẩm chất cây rau dền đỏ (amaranthus tricolor) trồng thủy canh

Kĩ thuật thủy canh là kĩ thuật trồng cây không dùng đất mà trồng trực tiếp bằng dung dịch dinh dưỡng. Việc xác định được dung dịch phù hợp cho đối tượng cây trồng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng của rau thủy canh. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Natural Sci. 2016, Vol. 61, No. 4, pp. 79-85 This paper is available online at DOI: ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC DUNG DỊCH DINH DƢỠNG ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CÂY RAU DỀN ĐỎ (Amaranthus tricolor) TRỒNG THỦY CANH Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Vân và Lê Thị Thủy Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt: Kĩ thuật thủy canh là kĩ thuật trồng cây không dùng Ďất mà trồng trực tiếp bằng dung dịch dinh dƣỡng. Việc xác Ďịnh Ďƣợc dung dịch phù hợp cho Ďối tƣợng cây trồng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lƣợng của rau thủy canh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành Ďánh giá ảnh hƣởng của 3 dung dịch dinh dƣỡng phổ biến là Knop, Hydro Greens và Bio life Ďến quá trình sinh trƣởng của rau dền Ďỏ nhằm tìm ra dung dịch phù hợp kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trƣởng và sinh lí - hóa sinh của rau dền Ďỏ cho thấy, Knop là dung dịchcho kết quả tốt về cả 2 nhóm chỉ tiêu sinh trƣởng nhƣ chiều cao cây, khối lƣợng tƣơi khô, diện tích lá và nhóm chỉ tiêu liên quan Ďến chất lƣợng rau nhƣ hàm lƣợng carotenoid, vitamin C, Ďƣờng khử, sắt và kali. Bên cạnh Ďó, Knop là dung dịch Ďơn giản, dễ tìm và dễ pha. Vì vậy với kết quả nghiên cứu này bƣớc Ďầu cho thấy, có thể ứng dụng rộng rãi việc trồng rau dền Ďỏ thủy canh bằng dung dịch dinh dƣỡng Knop. Từ khóa: Rau dền Ďỏ, thủy canh, dung dịch dinh dƣỡng. 1. Mở đầu Dền Ďỏ là loại rau rất giàu dinh dƣỡng, chứa hàm lƣợng cao các vitamin nhƣ vitamin A, C, vitamin B (B1, B6, B12), Bên cạnh Ďó, rau dền Ďỏ còn là nguồn cung cấp một lƣợng Ďáng kể các chất dinh dƣỡng thiết yếu và quan trọng Ďối với sức khỏe con ngƣời nhƣ các nguyên tố sắt, canxi, kali,; beta-caroten, axit amin lysine. Đây là một trong những loại rau ăn Ďƣợc trồng rất phổ biến ở nƣớc ta và cũng là loại rau có thể trồng bằng phƣơng pháp thủy canh. Kĩ thuật thủy canh là kĩ thuật trồng cây không dùng Ďất với nhiều ƣu Ďiểm nhƣ ít .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.