TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu tổng quát của đề tài là tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Ninh Bình. Mời các bạn tham khảo! | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ CẨM NHUNG KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH NINH BÌNH Ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . NGUYỄN THỊ THANH HOÀI HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Thị Thanh Hoài. Các số liệu và kết quả nêu trong bản luận văn là trung thực và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Tác giả luận văn Vũ Thị Cẩm Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chương 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 6 . Những vấn đề chung về kiểm tra thuế 6 . Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp .16 Chương 2. THỰC TRẠNG KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH NINH BÌNH .32 . Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình và tổ chức quản lý thuế ở cục thuế tỉnh Ninh Bình 32 . Kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Ninh Bình . 35 . Đánh giá chung về kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Ninh Bình 56 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH NINH BÌNH . .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.