TAILIEUCHUNG - Quản Lý Hiệu Quả Lớp Học 1

MARZANOJANA S. AAARZANO - DEBRA J. PICKERINGiOP djch : PHAM IRAN LONG>>>.ROBERT J. MARZANOJANA S. MARZANO - DEBRA J. PICKERINGQuan Ij hieu qi. O P dich : PHAM TRAN dinh : LE V A N CANHfNHA XUAT BANJjlil-GlAODUG VIET Management t/iat WorksLai noi ^Irotegiei for Every leacherROBERT J. MARZANO/; J. PICKERING; •nscDAssociation for Supervision and Curiculum , Virginia USACopyright © 2003 by Association for Supervision and (ASCD). All rights reserved. No part of this be reproduced or transmitted in any form or by any means, mechanical, including photocopy, recording, or any and retrieval system, without permission from ASCD1703 N. Beauregard St. • Alexandria, VA 22311 - 1714 is not responsible for the quality of the quySn thuoc ASCD. Moi quyan ioi da dugc dang ki. Khi chira ciia ASCD, khong ai c6 quy^n sao chcp ho&c luu truydn bk nao trong cu6n sach nay dudi bat ki dang nao, bang bk ki dien tii hay ca hoc nao, bao g6m photocopy, ghi am, ghi hinh,.hay dung bat ki he thdng luu iru thong tin va tlm kiem naoASCD khong chiu trach nhifm vl chk lucTjig cua ban dupe mua ban quyen theo Hop Nha xuk ban Giao due Viet Nam va T6 chirc A S C D Hoa KiNha xuat ban Giao due Vict Nam gifr quyen cong bo tac ph3m ban ticng Viet11 -2011/CXB/53-2054/GDMaso: 8Z109K1 - CPDThai dai chiing ta dang song la thai dai dien ra cupc chay het ve khoa hoc - cong nghe giiia cac quoc gia. Trong do, quoc gia nao khong phat trien dugc nang lire khoa hoc cong nghe ciia minh thi quoc gia ay kho tranh duoc su tut hau,.cham phat trien. Do vay, naot nen giao due tien tien tao ra dugc nguon '.nhan luc chat lugng cao c6 kha nang dong gop cho sir phat hoc-congnghe quoc gia, thtic day sir phat trien kinh te ben cai dich ma tat ca cac quoc gia deu nhim tol. Miic tieu ciia nen do la mang den cho hoc sinh niem say me hoc tap, khat vuan toi nhung chan troi mol ctia tri thtic voi mot niem het ring minh c6 the thuc hi?n dugc khat vgng do. Noi , giao due phai dat trong tam vao viee khoi day su say me hoe tap,.kich thieh su to mo va sang tao cua hge sinh de cac em c6 kha tao kien thtic tu nhung gi nha truong mang den cho ho, de sir thay ring moi ngay den truong la mot ngay c6 ich. Nhu vay,.mot nen giao due tien tien khong dat trong tam vao viee hoc tiep thu cac tri thirc khoa hge ma nha truong va sach dua lai cho hg. Nguge lai, muc tieu ctia nen giao diic do nguoi hge nhan ra dugc nhung nang lire tri tue ctia di tim nhung Ioi giai chua biet cho nhiing van de da biet duong phii hgp nhat voi nang lire tri tue ctia ca nhan doSu hien dien ctia mot nen giao diic nhu vay phii thuge vao to, nhung yeu to quyet dinh nhat la quan niem ve vai tro thay. Quan niem khong dung ve vai tro trung tam ctia doi voi chat lugng giao due rat de dua nen giao diic den ch6 . Dat nguoi thay len vi tri quyen uy tuyet doi ve chan li khoa mot sai lam, nhung sai lam se Ion ban neu ha thap hoac tham nhan vai tro then chot eiia nguoi thay doi voi chat lugng giao diicLdl NOI DAU.';:^Giao su Hoang Tuy da noi rait dung rang: "Yai each hieu giao so nang ve cam tinh, khi thi nhan manh mot chieu hoc sinh tarn, khi khac ton chuong trinh, sach giao khoa len dia vi hnh due, nhan dinh chat luong dai hoc thap khongphai do thayma trinh, . dan den hoan toan xem thuong viec xay ngu thay giao theo chuan muc chuyen mon vadao due hien dai"Lay kha nang sang tao kien thuc moi ciia nguoi hoc lam muc giao due khong phai la h

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.