TAILIEUCHUNG - Xác định, phân loại và xây dựng bản đồ gen của họ dehydrin ở cây quýt (Citrus clementina)

Các dehydrin (DHN) thuộc nhóm II của họ LEA. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào trước các tác động bất lợi của môi trường thông qua khả năng giữ nước và bảo vệ các màng sinh học cũng như các phân tử protein. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Natural Sci. 2016, Vol. 61, No. 4, pp. 116-121 This paper is available online at DOI: XÁC ĐỊNH, PHÂN LOẠI VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ GEN CỦA HỌ DEHYDRIN Ở CÂY QUÝT (Citrus clementina) Cao Phi Bằng1 và Trần Thị Thanh Huyền2 1 Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hùng Vương 2 Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt. Các dehydrin (DHN) thuộc nhóm II của họ LEA. Chúng Ďóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào trƣớc các tác Ďộng bất lợi của môi trƣờng thông qua khả năng giữ nƣớc và bảo vệ các màng sinh học cũng nhƣ các phân tử protein. Trong công trình này, nhờ sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu in silico, chúng tôi Ďã xác Ďịnh Ďƣợc tổng số sáu gen mã hóa cho các DHN trong hệ gen của cây quýt (Citrus clementina). Sáu DHN của cây quýt Ďều có mang phân mảnh K Ďặc trƣng cho các protein thuộc họ DHN Ďã Ďƣợc báo cáo. Các gen trong họ DHN của cây quýt phân bố ở 5 trong tổng số 9 nhiễm sắc thể. Kết quả phân tích các motif bảo thủ cũng nhƣ phân tích cây phả hệ Ďã chỉ ra rằng các DHN này Ďƣợc xếp vào ba nhóm SKn, KS và YnSKn. Mỗi nhóm gồm có hai gen. Hai gen CclDHN1 và CclDHN6 có thể là sản phẩm của một sự kiện nhân Ďôi phân mảnh nhiễm sắc thể diễn ra sau quá trình phân hóa loài giữa quýt và Arabidopsis. Từ khóa: Dehydrin (DHN), bản Ďồ gen, cây phả hệ, in silico, quýt, xác Ďịnh gen. 1. Mở đầu Quýt (Citrus clementina) là cây thuộc họ Cam, một trong những họ cây ăn quả quan trọng nhất trên thế giới. Theo thống kê, năm 2009, sản lƣợng của các cây trong họ này Ďạt 122,3 triệu tấn (FAO 2009). Ở Việt Nam, thống kê cho thấy sản lƣợng hàng năm của các cây thuộc họ cam, quýt Ďạt khoảng 700 nghìn tấn (Thống kê Việt Nam 2012). Do có giá trị cao, cây quýt là một trong các cây Ďƣợc lựa chọn làm Ďại diện trong dự án giải trình tự hệ gen các cây thuộc họ Cam [1]. Dehydrin (DHN) mã hóa các protein thuộc nhóm II của họ Late Embryogenesis Abundant protein (LEA) [2]. Chúng Ďóng vai trò quan trọng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.