TAILIEUCHUNG - Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đỗ Ngọc Luyến

Tài liệu cung cấp các kiến thức và các dạng bài tập nhằm giúp các em học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức môn Toán lớp 7 trong học kì 1. Nội dung các bài tập của tài liệu bao gồm số hữu tỉ và số thực; giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ; luỹ thừa với số mũ hữu tỉ. | ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7 Đề Cương Ôn Tập Hk I Toán 7 I. Số hữu tỉ và số thực. 1 Lý thuyết. Số hữu tỉ là số viết được dưới dang phân số a với a b b 0. Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. Với x a y b m m a b a b x y m m m . a b a - b x - y -- - -mm m Với x a y c b 1 d a c . . . . b d a c a d x y . . . . b d b c Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. a c e a c e a - c e a - c -- - -- - -- b d f b d f b - d f b - d a. d b. c giả thiết các tỉ số đều có nghĩa Mối quan hệ giữa số thập phân và số thực Một số quy tắc ghi nhớ khi làm bài tập a Quy tắc bỏ ngoặc Bỏ ngoặc trước ngoặc có dấu - thì đồng thời đổi dấu tất cả các hạng tử có trong ngoặc còn trước ngoặc có dấu thì vẫn giữ nguyên dấu các hạng tử trong ngoặc. b Quy tắc chuyển vế Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó. Với mọi x y z Q x y z x z - y 2 Bài tập Dạng 1 Thực hiện phép tính Bài 1 Tính V a 3 7 3 5 -815 18 27 4 2 A 7 ------------ 5 V 7 10 d 3 5 - 5 2 V 2 7 GV ĐỖ NGỌC LUYẾN 1 ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7 Bài 2 Tính a -- ị --- 21 2 z . c 7 h b - -5 c 11 33ì 3 k12 162 5 d a - 7 2 . n - 3 ĨÕÕ- . Ị-1 é 0 Ỵ V16 2 2 V16 3 Bài 3 Thực hiện phép tính bằng cách tính hợp lí k a 61 - ì 3 0 2 k25 2 k 5 2 Bài 4 Tính bằng cách tính hợp lí 21 9 . 26 4 a 47 45 47 5 b 8 3 8 3 b 15 5 3 18 ----1--------------- 12 13 12 13 -. 1 4 5 4 _ _ 16 c 1 ----- 0 5 23 21 23 21 U3 . 6 38 35 c _ 25 41 25 41 2 2 d 12. 2 ì 2 . 4 5 ì 5 ì 4 ì - - e 12 5. - 1 5. - f . -T k 3 2 3 k 7 2 k 7 2 5 k2 4J 1 Bài 5 Tính ư 3 1 ì2 a k 7 2 b 5 ì2 c 3 4 6 2 Dạng 2 Tìm x Bài 6 Tìm x biết 2 3 6 4 c 4 - x 1 5 3 4 3 b - x - d x2 16 7 5 Bài 7 a Tìm hai số x và y biết x y và x y 28 b Tìm hai số x và y biết x 2 y -5 và x - y - 7 X 1 X 2004 c x -- y 0 4 100 z - 3 678 0 k 5 2 x y Bài 8 Tìm ba số x y z biết rằng 2 Ý y z 4 5 và x y - z 10. Bài 9 Tìm x biết a x 1 25 23 b 2 5x 5 2 3 3 7 12 1 c x 5 - 6 9 d - x - 5 6-1- 11 13 13 GV ĐỖ NGỌC LUYẾN 2 ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 7 Giá .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.