TAILIEUCHUNG - Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Và Thực Hiện Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học 2

. | Chương 6 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THÒNG TIN BIỂU DIÊN THÔNG TIN Thông tin định tính thông tin định lượng Thông tin là cốt lõi của nghiên cứu khoa học. Toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học là quá trình thu thập và xử lý thông tin một cách liên tục. Thồng tin ban đầu thường tổn tại dưới dạng thông tin định tính hay thông tin định lượng. Thông tin định tính là dạng thông tin về bản chất cùa sự vật hiện tượng là loại thồng tin mang tính khái quát và quy luật về sự vât hiộn tượng. Các quy luật về câu trúc hành ví hay tương ta c giữa chúng. Thông tin định tính bao giờ cùng cần. Nó tổn tại khách quan và lâu dài mà việc vận dụng chúng vào nghiên cứu về cơ bản đảm bảo tính đúng đắn về định hướng. Bên cạnh thông tin ở dạng định lính còn có thông tin dạng định lượng. Thông tin định lượng là thông tin lượng hoá các thông tin định tính. Nó xác định độ lớn tầm cỡ trọng số và sức ảnh hường của nó tới các sự vật hiện tượng khác. Thông tin định lượng do đó cũng rất quan trong nó bổ sung cho thông tin định tính. Tuy vây thông tin định lượng luôn có sai sô và trên thực tế có thể châm chước chấp nhận một độ sai sô nhâ t dịnh nào đó. tuỳ trường hợp cụ thể. Nói một cách chính xác hơn không có thông tin định lượng nào là không có sai số. Thông thường dù là thông tin định tính hay định lượng ở dạng sơ khai khi mới được thu thập chúng thường mang tính cục bộ tản mạn từng mặt và thậm chí có thể có những sai sót. Do đó cần tiến hành chỉnh lý thông tin như đánh giá lại thông tin lựa chọn thông tin cần thiết và tinh sắp xếp thông tin theo những mục đích và mục tiêu yêu 158 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và. cầu của nghiên cứu xử lý chúng bằng cách phân tích đánh giá biến đổi chúng sang các dạng cần thiết và tìm cách vận dụng chúng vào các công việc nghiên cứu một cách sáng tạo. Như vây xử lý thông tin là một bước quan trọng nhằm tìm ra các thông tin mới có giá trị hơn thậm chí không có trong các thông tin sơ khai ban đầu. Chúng cần cho việc xây dựng luận cứ khái quát hoá để rút ra .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.