TAILIEUCHUNG - Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - 2

Phân 5CHỨNG MINH LUÂN ĐIỀM KHOA HOCI. ĐẠI CƯƠNG VÈ CHỨNG MINH LUẬN ĐIẾM KHOA ấn đề của nạười nạhiên cửu là phải ch ứ nơ minh luận đ iểm khoahọc của mình, tức chứng minh £Ìả thuyết do mình đặt raMuốn chứng minh một luận điểm khoa học, người nghiên có đầy đủ luận c ứ khoa học,.Muốn tìm được các luận cứ và làm cho luận cử cỏ sức người nghiên cứu phải sử dụng những phương p háp nhất địnhPhương pháp ở đây bao £ồm hai loại: phương pháp tìm kiếm luận cứ pháp sẳp xếp các luận cứ đê chứng minh luận điêm khoa họcĐó là những việc làm cần thiết cùa người nghiên cứu troníi chửng minh luận điểm khoa học cùa . Cấu trúc logic của phép chứng trúc logic của phép chứrm minh được nuhiên cứu tronạ , gồm 3 bộ phận hợp thành: Luận điểm, Luận cứ và Phương phápL u ận điểm (thuật ngữ logic gọi là L uận đề), là điểu cần inh trong một imhiên cửu khoa học. Luận diêm trà lời câu hòi: 4vCânchứng minh điều gì?” , v ề mặt logic học, luận điểm là mội phán rnh chân xác 21 của nó cần được clúnm minh. Ví dụ. khi phát hiện.//ic như sau:.• Luận điểm: “Trẻ SO' sinh mắc phải căn bệnh dị ứng thức hoàn toàn do lỗi về sự chăm sóc của nsười mẹ, mà chủ yếu vào thể trạng của cha mẹ”.• Luận cứ: “Nếu khôngc tron42^ hai bố me bị• dị• ứngo lệ dị ÚTIÍ2, thức ăn của trẻ chỉ ỏ' mức 20%. Nếu một trong haingười mắc phải chứng bệnh đó, thì tỷ lệ dị ứng ở trẻ là 40%Còn nếu cả hai bổ mẹ đều bị dị ứng, thì tỷ lệ này ở trẻ lên ”.• Phưomg pháp: Tác giả sử dụng phương pháp suy luận là quynạp; Phương pháp thu thập thông tin: tác giả không câng hôTrong bước khỏi đầu của một công trinh nghiên cứu khoa học,.việc phân tích cấu trúc logic được áp dụng để nghiên cứu tài liệu, dạng luận điểm mà tác giả cần chứng minh trong tài liệu; mặt mạnh, mặt yểu trong luận điểm; tìm các luận cứ được tác dụng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.