TAILIEUCHUNG - Chính quyền đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù: Trường hợp TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhằm: (1) Phân tích đặc thù của xã hội đô thị để thấy rằng quản trị đô thị và quản lý ngân sách đô thị cần có sự khác biệt so với nông thôn; (2) Đánh giá thực trạng quản trị đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù - trường hợp ; và (3) Đưa ra các khuyến nghị về phân cấp ngân sách và quản trị đô thị cho một đô thị lớn như , trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền đô thị. | Chính quyền đô thị và quy chế TC-NS đặc thù Chính quyền đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù: Trường hợp TP. Hồ Chí Minh . Bùi Thị Mai Hoài Trường Đại học Kinh tế M ô hình chính quyền như hiện nay còn có khoảng cách khá xa so với mô hình chính quyền đô thị. Điều này làm cho không thể phát triển nổi bật như là tiềm năng và mục đích đặt ra. Với thực tế đó, được sự chỉ đạo của Trung ương, đã hoàn tất dự thảo Đề án thí điểm chính quyền đô thị . Nghiên cứu nhằm: (1) Phân tích đặc thù của xã hội đô thị để thấy rằng quản trị đô thị và quản lý ngân sách đô thị cần có sự khác biệt so với nông thôn; (2) Đánh giá thực trạng quản trị đô thị và quy chế tài chính ngân sách đặc thù - trường hợp ; và (3) Đưa ra các khuyến nghị về phân cấp ngân sách và quản trị đô thị cho một đô thị lớn như , trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền đô thị. Từ khoá: , chính quyền đô thị, quản trị đô thị, quy chế tài chính, phân cấp ngân sách. 1. Dẫn nhập Thời gian qua, đã được Trung ương phân cấp quản lý ngày càng mạnh hơn ở nhiều lĩnh vực1. Nhờ vậy, chính quyền đã có sự thuận lợi nhất định trong quá trình điều hành, quản lý để đáp ứng nhu cầu phát triển. Song nhìn chung ở VN, cho đến hiện tại, chính quyền 1 Thể hiện trong các văn bản quan trọng như: - Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ quy định phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho ; - Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 18/11/2002 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2010; - Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với ; - Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2020; thành phố và chính quyền nông thôn không có nhiều khác biệt về quản trị và phân cấp. Mô hình chính quyền như hiện nay còn có khoảng cách khá xa so với mô hình chính quyền đô thị. Điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.