TAILIEUCHUNG - Quyết định số 945/2019/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 945/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; | Quyết định số 945/2019/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 945/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀ THÔNG TIN, TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 775/SKHĐT-XTĐT ngày 02 tháng 4 năm 2018 về việc công bố thông tin dự án Cơ sở chế biến thủy, hải sản tại xã Hải Dương; Công văn số 838/SKHĐT-XTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2019 về việc công bố thông tin dự án Trang trại chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao tại xã Hương Bình; Công văn số 846/SKHĐT-XTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2019 về việc công bố thông tin các Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 (phụ lục bổ sung danh mục và thông tin các dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm). Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.