TAILIEUCHUNG - Hỏi Đáp Về Đảng Nhà Nước Đoàn T 2

quyet khieu nai. K h i nhan diidc nhiing k h i e u n a iC a u h o i : Cap uy dang va uy ban kiem tra cdcvifdt cap t h i to chiJfc dang cap tren chuyen cho tocap thUc hien viec giai quyet khieu nai ky luat va. can bg, dang vien nhuchiic dang cap da6i c6 t h a m quyen giai chiic dang k h i n h a n dadc k h i e u n a i ve k dang khong thuoc t h a m quyen giai quyet cuaT r a C h i n h t r i T r u n g Udng Dang khoa X i n h (Quy d i n h so 23-QD/TW):.1. Cap uy hoac ban thutdng v u cap uy va uy t r a cac cap c6 nhiem v u giai quyet k h i e u luat trong Dang; neu ban thiidng v u va uy i e m t r a giai quyet t h i sau k h i giai quyet p h a i vdi cap uy2. K h i giai quyet khieu nai ky luat trong Dang,.dang uy cd sd, ban thifdng v u cap uy va uy i e m t r a tOr cap huyen, quan va tUdng dUdng CO t h a m quyen chuan y, thay doi hoac xoa i n h thiic k y l u a t do to chiic dang cap dxidi . T r i i d n g hdp can thay doi h i n h thiic k y miic cao hdn, vUdt qua t h a m quyen t h i cao len cap c6 t h a m quyen quyet d i n h d i n h t a i Dieu 36, 37 Dieu le t h i chuyen cho cac to chijtc dang c6 t h ^ giai quyet, dong thdi bao cho ngiidi k h i e biet. Sau k h i giai quyet, cd quan chtfc thong bao ket qua cho ngUdi k h i e u nai biet4. Uy ban Kiem t r a T r u n g lidng c6 trach xet, de xuat y k i e n giai quyet va chuan b i cac v u viec k h i e u n a i ve k y luat dang quyen giai quyet cua Ban Chap hanh T r u n . Bo C h i n h t r i va Ban B i t h u 5. Viec giai quyet k h i e u n a i ve ky luat tien hanh t u a n t i i txi uy ban k i e m t r a uy cap t r e n trttc tiep ciia to chiic dang d i n h t h i h a n h k y luat. Sau k h i difdc , neu dang vien hoac to chOfc dang b i t h k y luat khong dong y, c6 k h i e u n a i tiep t h t r e n nuta m6i giai quyet, Ian lUdt cho den hanh T r u n g \16ng. Nhutng trUdng hdp k h i e uBan thifdng v u , uy ban kiem t r a cua dang uy cdnai can t r i n h Ban Chap hanh T r u n g iJdng giaiscl va dang uy bo phan c6 trach nhiem xem xetquyet t h i do Bo C h i n h t r i quyet d i n h . N h i i n gk h i e u n a i ve ky l u a t dang cua dang vien do chi botradng hdp x i i ly k y l u a t do Ban Chap hanh T r u n gquyet dinh, n h u n g khong c6 quyen chuan y, thay'idng quyet dinh, neu c6 k h i e u nai t h i Ban Ch^'pdoi hoac xoa bo h i n h thtfc k y luat ma phai de nghihanh T r u n g lidng xem xet, giai uy cd sd xem xet, quyet d i n h 3. To chiic dang cap t r e n chi giai quyet h i e u n a i ve ky l u a t dang do to chCTc dang cap6. K h i nhan difdc k h i e u nai ky luat, cap uy ban k i e m t r a phai thong bao cho to hoac ngvTdi k h i e u nai biet. Ke t i i ngay n h a nd\J6i trUc tiep quyet d i n h k y luat hoac da k h i e u n a i , trong thdi h a n 90 ngay doi v6i i n h , t h a n h pho trUc thuoc T r u n g lidng va trci xuong, 180 ngay doi vdi cap T r u n , c&p uy hoac uy ban kiem t r a phai xem quyet, t r a Idi cho to chiic dang hoac h i e u n a i bietNghiem cam cac hanh v i can trcl, d i m bo xet, giai quyet k h i e u n a i k y luat dang7. Khong giai quyet nhiJng triidng hdp k h i e sau day: qua thdi h a n 30 ngay ke t\i ngay dang, dang vien n h a n diidc quyet d i n h k ; da dUdc cap c6 t h a m quyen cao nhat xem xet,.ket l u a n ma khong c6 chijtng cxi mdi; b i toa d i n h h i n h phat t\X canh cao trci len cd quan phap l u a t c6 t h a m quyen hiay bo ; ca nhan, tap the va to chijfc dang k h i e u n a i to chtfc va ngiidi b i t h i hanh k y luat; k h i e u n a h i chiia c6 quyet d i n h k y luat ciia to chiic dang h a m

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.