TAILIEUCHUNG - Hỏi Đáp Về Đảng Nhà Nước Đoàn T 1

HOI-DAP CONG CHIIC, KIEM ' VIEM TINK lilMH THUAN.»- • -•-——'NHA XUAT BAN CHINH TRI QUOC NQI-2010.•;>i!."!':;*;' - i ' , 1'.'LOINHAXUATBANDang Cong san Viet N a m la ngUdi lanh dao chinh t r i va toan xa hoi. Dang ta coi xay la nhiem v u then chot va c6 nhieu chii trvfdng,.bien phap xay dung Dang t r o n g sach, vQng manh; phiidng thijfc l a n h dao doi v6i phifdng thiic clia he thong chinh t r i Can cOt Dieu le Dang do D a i hoi X thong qua, so 23-QD/TW, ngay 31-10-2006 ciia Bo C h i n h t r X ve t h i hanh Dieu le Dang va cac van ban , dong t h d i t h i e t thUc chuan b i van k i e n cho D a Dang cac cap tien t6i D a i hoi dai bieu toan quo'c X I cua Dang, Nha xuat ban C h i n h t r i quo'c gia cuo'n sach: H o i - d a p ve D a n g , N h a n\idc, d o a v a c o n g t a c to chi^c, k i e m t r a c u a D a n g do Ha V a n T h u a t bien soan. Trong do, bao gom cac : to chCfc va cong tac to chiic, can bo; cong tac k i e r a , giam sat va cd quan k i e m t r a ciia Dang; cac nha nU6c; mot so' to chiic chinh t r i - xa hoi t r o n tho'ng chinh t r i nifdc ta; cac cap uy Dang t r i e n k h a vu lanh dao he thong chinh t r i n h u the nao; , nhiem v u cvia N h a nil6c (Quo'c hoi, C h i n h phvi).trong viec cu the hoa dUdng loi, chu t r i i d n g ciia cac chinh sach, giai phap, chifdng t r i n h c6 hieu qua cong cuoc doi m6i dat niidc; chiic nang,.nhiem v u cua cac Uy ban trong Quo'c hoi va cua cac bo,.nganh trong cd cau to chiic ciia Chinh p h u va , nhiem v u cua M a t t r a n To quo'c Viet N a m , doan the chinh t r i - xa hoi trong viec van dong nhanI-dan ca nu6c xay dUng khoi dai doan ket toan dan, phanTO CHirC VA CONG T A C TO CHlfC,.CAN BO CUA DANGdau v i muc tieu dan giau, nvi6c manh, xa hoi , dan chu, van m i n h .C a u h o i : To chiic Id gi vd tai sao phdi gan lienDu6i dang cau hoi va t r a Idi, cuo'n sach gidi doi he thong cac quy d i n h cua Diiu le Dang, ' nghi dinh c6 hen quan cua Chinh phu va nhiSng h\i6ng dan cua cac cd quan c6 thaim quyen veT r a Wv1. "To chiic, noi rong l a cd c a u ton tai c u a sU vatSiJ v a t khong the ton t a i m a khong c6 mot h i n hn h i i n g npi dung neu t r e n X i n t r a n trong gidi t h i e u cuo'n sach cving ban docThdng6vdi quan ly'?nam 2010N H A X U A T B A N C H I N H T R I QUOC G I Athiic lien ket n h a t d i n h cac yeu to' thuoc noi dungTo chiic v i vay l a thuoc t i n h c u a b a n t h a n cac s a t " ' . D i n h nghia tren c6 y nghia triet hoc s a u s&c,.bao quat ca p h a n tu n h i e n v a x a hoi loai ngUdiTo chiic x a hoi loai ngiidi x u a t h i e n dong loai ngUdi, no khong ngiing diidc h o a n t h i e n v h a t t r i e n ciing vdi sU p h a t t r i e n c u a loai ngiidiTheo n g h i a do, to chiic l a mot t^p the c u a tap hdp n h a u l a i de thUc h i e n mot n h i e m v h u n g hoac nhSm dat tdi mot m u c tieu xac d i n u a tap the do. N o i mot each k h a c , to chiic Id hinhthiCc tap hop, lien ket cdc thdnhvien trong xd hoi1. Le Duan: May van de ve can bg vd ve to chiJCc mang xd hoi chu nghia,Nxb. S u that, Ha Noi, 1973,.(cd nhdn, tap the) nhdm ddp vCng yeu cdu, , lai ich cua cac thdnh vien, ciing nhau vi ly tiCctng, muc tieu thong cac h i n h thiic va bien phap thUc hien cacCac to chiic trong xa hoi dUdc h i n h t h a n h , h a i , phat t r i e n khong ngifng theo tien t r i n h r i e n cua con ngUdi va xa hoi v6i nhieu h i n h hdp, quy mo, noi dung va each thiic hoat r a thiic hien, nghiem t h u cuoi ciing ket qua datNha nu6c quan ly ve to chiic va hoat dong to chiic trong xa ho

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.