TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của bảo hộ chỉ dẫn địa lý tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp chè Shan tuyết Mộc Châu và vải Thiều Lục Ngạn

Mục đích của bài viết này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới chất lượng sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam, trong đó có xem xét đến ảnh hưởng của chính sách công về vấn đề này. Các tác giả tổng hợp và phân tích văn bản về bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam, tập trung vào vai trò của Chính phủ trong việc xây dựng và thực thi chỉ dẫn địa lý và xây dựng các văn bản luật liên quan. | Mã số: 326 Ngày nhận: 17/10/2016 Ngày gửi phản biện lần 1: 26/10/2016 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 8/12/2016 Ngày duyệt đăng: 8/12/2016 ẢNH HƯỞNG CỦA BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CHÈ SHAN TUYẾT MỘC CHÂU VÀ VẢI THIỀU LỤC NGẠN Nguyễn Thu Thủy1 Hoàng Trường Giang2 Dư Vũ Hoàng Tuấn3 Nguyễn Trung Kiên4 Tóm tắt Chỉ dẫn địa lý đóng vai trò rất quan trọng trong nông nghiệp. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chỉ dẫn địa lý và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp vẫn chưa được quan tâm đầy đủ. Mục đích của bài viết này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới chất lượng sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam, trong đó có xem xét đến ảnh hưởng của chính sách công về vấn đề này. Các tác giả tổng hợp và phân tích văn bản về bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam, tập trung vào vai trò của Chính phủ trong việc xây dựng và thực thi chỉ dẫn địa lý và xây dựng các văn bản luật liên quan. Trường hợp chè Mộc Châu Shan Tuyết và vải thiều Lục Ngạn được phân tích cụ thể nhằm xem xét ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới việc nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp địa phương và quy trình quản lý chuỗi cung ứng của các sản phẩm này. Cuối cùng, bài viết đưa ra 1 PGS,TS, Trường Đại học Ngoại thương, ThS,NCS, Victoria University, Australia, 3 ThS,University College Dublin, Ireland, duvuhoangtuan@ 4 IÉSEG School of Management, Pháp, 2 1 các khuyến nghị tăng cường việc bảo hộ các chỉ dẫn địa lý để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Từ khóa: chỉ dẫn địa lý, sản phẩm nông nghiệp, vai trò Chính phủ, Việt Nam Abstract Geographical indications play a very important role in agriculture. However, the relationship between geographical indications (GI) and quality improvement of agricultural products has not received sufficient attention. The purpose of this paper is to analyse the impact of GI on agricultural .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.