TAILIEUCHUNG - Đề thi KSCL môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ngô Gia Tự

Dưới đây là Đề thi KSCL môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ngô Gia Tự giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. | Đề thi KSCL môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ngô Gia Tự SỞ GIÁO DỤC PHÚ YÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM 2019 - 2020 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ Môn: Toán – Khối 12 (Đề thi có 10 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 132 Câu 1: Cho hàm số y = f ( x) liên tục trên đoạn −2;4 và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số y = f ( x) trên đoạn −2;4 bằng A. 2. B. 6. C. 3. D. 4. Câu 2: Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 3a. Thể tích khối chóp đã cho bằng 3 1 A. 3a 3 . B. a 3 . C. a3 . D. a 3 . 2 2 Câu 3: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f ( x) nghịch biến trong khoảng nào trong các khoảng sau đây ? A. (1; + ). B. (0; + ). C. (− ; −1). D. (−1;1). Câu 4: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị như hình vẽ y 2 2 -2 -1 O 1 x -2 y = f(x) Hàm số y = f ( x) đồng biến trong khoảng nào trong các khoảng sau đây ? A. (− ; 2). B. (−1;1). C. (0; 2). D. (1; + ). Câu 5: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị như hình vẽ. Gọi m và M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và Trang 1/10 - Mã đề thi 132 giá trị lớn nhất của hàm số f ( x) trên đoạn 0; 2 . Khẳng định nào sau đây đúng ? A. m + M = 2. B. m + M = −2 C. m + M = 0. D. m + M = 4. Câu 6: Cho hàm số y = f ( x) xác định trên \ −1 và có bảng biến thiên như sau Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng A. 2. B. 1. C. Không tồn tại. D. 3. Câu 7: Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị như hình vẽ Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn −1;1 bằng A. −1. B. 3. C. 2. D. 0. Câu 8: Cho hàm số y = f ( x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. x +1 Câu 9: Hàm số y = nghịch biến trên tập hợp nào trong các tập hợp sau đây ? x−2 A. ( −2; + ). B. (− ; + ). C. (− ; 2). D. (− ; 2) (2; + ). Câu 10: Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào trong các .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.