TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về can thiệp của chính phủ trong thương mại dịch vụ

Trong những năm gần đây, thương mại dịch vụ nổi lên như là một xu thế mới trong thương mại quốc tế. Mối quan hệ giữa thương mại dịch vụ và thương mại hàng hóa đã trở nên ngày càng rõ nét hơn với sự xuất hiện của chuỗi giá trị toàn mại dịch vụ, một lĩnh vực mới, chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ so với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa, nhưng dường như bị kiểm soát chặt chẽ hơn cả về sản xuất và cung ứng dịch vụ, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Bài viết này sẽ: (i) xem cần thiết can thiệp của Chính phủ vào lĩnh vực thương mại dịch vụ; (ii) phân tích sự khác biệt can thiệp của Chính phủ trong thương mại dịch vụ và thương mại hàng hóa; (iii) các nguyên tắc và hình thức Chính phủ can thiệp vào thương mại dịch vụ và kết luận. Đặc biệt, bài viết nhìn nhận các biện pháp can thiệp của Chính phủ, cho dù có mang lại ảnh hưởng tiêu cực lên thương mại dịch vụ, vẫn được hiểu là phục vụ lợi ích của công chúng, chứ không phải các biện pháp bảo hộ | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP TÌM HIỂU VỀ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ TRONG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Đinh Thị Thanh Long* Tóm tắt Trong những năm gần đây, thương mại dịch vụ nổi lên như là một xu thế mới trong thương mại quốc tế. Mối quan hệ giữa thương mại dịch vụ và thương mại hàng hóa đã trở nên ngày càng rõ nét hơn với sự xuất hiện của chuỗi giá trị toàn mại dịch vụ, một lĩnh vực mới, chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ so với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa, nhưng dường như bị kiểm soát chặt chẽ hơn cả về sản xuất và cung ứng dịch vụ, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Bài viết này sẽ: (i) xem xét sự cần thiết can thiệp của Chính phủ vào lĩnh vực thương mại dịch vụ; (ii) phân tích sự khác biệt giữa sự can thiệp của Chính phủ trong thương mại dịch vụ và thương mại hàng hóa; (iii) các nguyên tắc và hình thức Chính phủ can thiệp vào thương mại dịch vụ và kết luận. Đặc biệt, bài viết nhìn nhận các biện pháp can thiệp của Chính phủ, cho dù có mang lại ảnh hưởng tiêu cực lên thương mại dịch vụ, vẫn được hiểu là phục vụ lợi ích của công chúng, chứ không phải các biện pháp bảo hộ. Từ khóa: Thương mại dịch vụ, sự can thiệp của Chính phủ, lợi ích công cộng, biện pháp bảo hộ Mã số: . Ngày nhận bài: 15/01/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 18/02/2016. Ngày duyệt đăng:18/02/2016. Summary Trade in service has demonstrated a prevalent trend in international trade arena in recent years. The complementarity between trade in goods and services has become more apparent, with the emergence of international supply chains. Service, a new form of trade with a relatively small part in comparison with the overall current trade, is likely to be imposed some strict measures, governing how service is produced and distributed, especially in economic downturn stages. This paper will: (i) highlight some reasons behind Government intervention in service; (ii) analyse the Government intervention in a separate discussion of trade in goods and trade in service; (iii) examine .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.