TAILIEUCHUNG - Về tạm đình chỉ, đình chỉ xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài trong bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015

Nội dung bài viết giới thiệu phán quyết của trọng tài nước ngoài không đương nhiên được công nhận trên lãnh thổ Việt Nam. Muốn phán quyết trọng tài được thi hành trên lãnh thổ Việt Nam, bên được thi hành phải thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành phán quyết đó. Do một số bất cập của pháp luật hiện hành, tỷ lệ phán quyết của trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam rất thấp. | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP VỀ TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ XÉT ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 Ngô Quốc Chiến* Đỗ Viết Anh Thái** Tóm tắt Phán quyết của trọng tài nước ngoài không đương nhiên được công nhận trên lãnh thổ Việt Nam. Muốn phán quyết trọng tài được thi hành trên lãnh thổ Việt Nam, bên được thi hành phải thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành phán quyết đó. Do một số bất cập của pháp luật hiện hành, tỷ lệ phán quyết của trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam rất thấp. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 đã có nhiều sửa đổi tích cực đáng được ghi nhận, giúp các quy định trong luật Việt Nam gần gũi hơn với những quy định của Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, Bộ luật vẫn còn khá nhiều điểm bất hợp lý. Trong khuôn khổ bài viết này, các tác giả chỉ tập trung phân tích điều 457 BLTTDS 2015 về chuẩn bị xét đơn yêu cầu, để làm rõ các bất cập và đề xuất một số giải pháp. Từ khóa: Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, tạm đình chỉ, đình chỉ xét đơn yêu cầu. Mã số: . Ngày nhận bài: 07/01/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 21/01/2016. Ngày duyệt đăng: 21/01/2016. Abstract Foreign arbitral awards are not automatically recognized in the territory of Vietnam. To make an arbitral award enforceable in the territory of Vietnam, the award creditors shall resquest Vietnamese Courts to recognize and enforce suchaward. Due to some shortcomings of the current legislation, the rate of arbitral awards recognized and enforced in Vietnam is very low. To overcome this situation, the Civil Procedure Code (CPC) in 2015 had many positive amendments in order to make Vietnamese regulation closer to the provisions of the 1958 New York Convention on the recognition and enforcement of arbitralawards,in .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.