TAILIEUCHUNG - Hoàn thiện chế định pháp luật về công ty hợp danh trong luật doanh nghiệp năm 2014

Nghiên cứu cho thấy, một trong số các nguyên nhân dẫn đến việc công ty hợp danh không phát triển tại Việt Nam còn là do hệ thống các quy định pháp luật về loại hình công ty hợp danh hiện nay đang tồn tại khá nhiều bất cập. bài viết. | Mã số: 292 Ngày nhận: 21/07/2016 Ngày gửi phản biện lần 1: 22/07/2016 Ngày gửi phản biện lần 2: 03/08/2016 Ngày hoàn thành biên tập: 27/10/2016 Ngày duyệt đăng: 28/10/2016 HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY HỢP DANH TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 Nguyễn Vinh Hưng1 Tóm tắt Kể từ Luật Doanh nghiệp năm 1999, công ty hợp danh được chính thức quy định trở lại. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian tương đối dài, đến nay công ty hợp danh vẫn gần như không phát triển tại Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy, một trong số các nguyên nhân dẫn đến việc công ty hợp danh không phát triển tại Việt Nam còn là do hệ thống các quy định pháp luật về loại hình công ty hợp danh hiện nay đang tồn tại khá nhiều bất cập. Từ khóa: Luật Doanh nghiệp, công ty hợp danh, tư cách pháp nhân, thành viên hợp danh, thành viên góp vốn. Abstract Since the Enterprise law 1999, general partnership has officially been stipulated again. However, after a quite long duration, general partnership has almost no further development in Vietnam so far. According to research, one the causes resulting in non-development of general partnership in Vietnam is that the current regulations on general partnership are inadequate. Keywords: Enterprise law, general partnership, legal entity, general partner, limited partner. 1 TS, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Email: nguyenvinhhung85@ 1 1. Dẫn nhập Thực tiễn kinh doanh một số năm gần đây cho thấy, trong số các loại hình công ty hiện nay của Việt Nam thì công ty hợp danh (general partnership), đang là loại hình công ty chiếm số lượng ít nhất. Kể từ Luật Doanh nghiệp năm 1999 đến Luật Doanh nghiệp năm 2014, “công ty hợp danh hầu như không phát triển mấy ở Việt Nam”.2 Tuy nhiên, đây lại “là một trong các hình thức công ty xuất hiện sớm nhất và đáp ứng rất tốt các đòi hỏi của thị trường”.3 Nghiên cứu cho thấy, “tại các quốc gia Châu Á, nơi đặt nặng mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong kinh doanh thì công ty hợp danh vẫn rất phát triển. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.