TAILIEUCHUNG - Phòng Chống Tự Diễn Biến Tự Ch 2

" t i i chuyen hoa" tii ben t r o n g cua cac the liic t h u dich do'i m a n g nxidc t a , n h a t la t r e n m a t t r a n t\i t i i d n g , ly l u a n T r o n g do, can q u a n t a m den cac noi dung, bien phap n h i i : giao due n a n g eao n h a n thiie, xac d i n h ro hdn v i t r i , v a i t r o ,.t r a c h n h i e m cua cac liic l i i d n g t h a m gia dau t r a n h l a m t h a t m m i i u , t h u doan chong pha cua cac the liic t h u dich t r e n l i n hT V P H A N B I E N vA " T l T D I E N B I E N " -viic t i f tUdng, ly l u a n ; t a n g ciidng cong tac l a n h dao, chi daoR A N H GlOil M O N G M A N H C U A B A N L I N Heuoe dau t r a n h t r e n l l n h vvfc t\i tiicing, ly l u a n l a m t h a t bai a mvA Sir L E C H C H U A N V E TlT T l / d N G C H I N H T R Im i f u , t h u doan chong pha ciia cac the l\lc t h u dich; xac d i n h d u n g , h i n h t h i i c , bien phap, to chiic lUc lifdng va xac d i n h roTS. L Ecd che phoi hdp giiia cac \\ic lUdng dau t r a n h p h u hdp va c6 h i e uHAI'qua t h i e t t h i i c ; t h i f d n g x u y e n q u a n t a m n g h i e n cu[u t o n g k e t i e n , p h a t t r i e n l y l u a n dau t r a n h l a m t h a t bai a m m i i u ,Xet ve n h a n t h i l c c h i n h t r i , t i i p h a n bien, " t i i dien bien" deut h i i doan chong pha cua cac the life t h u dich t r e n l l n h vxic t\lla qua t r i n h dien bien noi t a m , noi t i i duy phiic tap ciia moi catufcing, ly l u a n ; q u a n t a m d^u t i l nhufng dieu k i e n bao dam chothe n h a n t h i i c , n h i i n g la h a i t h a i ciic do'i lap: Do la con diidngcuoc dau t r a n h t r e n m a t t r a n t i i t i i d n g , ly l u a n ngay cang hdpt i m x u h i i d n g p h a t t r i e n t a t yeu ciia sii vat, h i e n tUdng, boi daply, CO h i e u qua h e m b a n l l n h c h i n h t r i hoac ciing c6 the dan t 6 i n h i i n g sai l a mId, k e t hdp chat che giiia "xay" v6i "chong", lay xayve t i i tUdng c h i n h t r i . H a i t h a i ciic doi lap n h i i n g cd r a n h gi6id i i n g cho ta m a n h len ve moi m a t la c h i n h , n h a t la g i i i viJng svfr a t mong m a n h , dien r a t r o n g noi t a i kho n h a n biet, neu k h o n gon d i n h c h i n h t r i , giiJ vufng d i n h h i i d n g xa hoi chu n g h i a , xayt i n h tao va c6 giac q u a n c h i n h t r i nhay ben, k h o n g diidc t r a n gd i i n g va p h a t t r i e n k i n h te, v a n hoa, xa hoi, t a n g ciidng qudchi phong t r i t h i i c chung, t r i t h i l c c h i n h t r i day d i i , r a n h gi6iphong, an n i n h , md rong quan he doi ngoai. C h a m lo xay dUngmong m a n h t r e n c6 the b i pha vd, " t i i chuyen hoa" t i i " t r ^ n g "n h a n to con ngiJdi, n a n g cao k h a n a n g " t u bao ve", t a n g ciidngt h a n h "den" xay r a ngay giiia h a i qua t r i n h "siic de k h a n g " , k h a n a n g " m i e n dich" trii6c m o i a m mUu, t h chong pha cua cac the liic t h u dich b^ng " d i e n bien i n h " . N a n g cao "siic de k h a n g " ciia m o i can bo, dang v i e n tac dong t i f m a t t i e u ciic ciia cd che t h i t n i d n g , md ciia, h a p . Day la bien phap tot n h a t , t i c h cxic, c h i i dong n h a t bien phap c6 h i e u qua n h a t de phong, chong " t i i dien1. "Txi d i d n b i e n " v a t\i p h a n b i e n t r o n g n h a n tri," T i i dien b i e n " la qua t r i n h chuyen bien t i i ben t r o n g moi n h a n thiic, theo h a i chieu hvi6ng t i c h ciic va t i e u ciic, lay hebien", " t i i chuyen hoa" t r o n g can bo, dang v i e n h i e n nay* T a p chi Cong chieu la y thiic he (he t\l txxdng) cua Dang. "Tvt dien bien".khong phai la hien tiidng xay ra trong mot sdrh, mot chieu, ca qua trinh. Neu chieu hif6ng tich ciic mang tinh troi, thi " bien" c6 the dieu chinh t\i duy tit sai lam chuyen nhan

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.