TAILIEUCHUNG - Xác định vị trí phân loại mẫu Alocasia sp thu thập ở Xuân Sơn (Phú Thọ) trên cơ sở phân tích 3 vùng gen matK, petD và trnY-trnE

Bài báo phân tích sự khác biệt giữa mẫu Alocasia sp 87 mới thu được ở Phú Thọ với các loài trong chi Alocasia và các chi liên quan dựa trên phân tích trình tự nucleotide vùng gen matK, petD, trnY-trnE. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trình tự các axit nucleotide của mẫu nghiên cứu tương đồng với chi Alocasia 98%, chi Cocolasia 93%. Kết quả phân tích vùng gen matK ghi nhận, mẫu Alocasia sp 87 tách biệt ra khỏi nhóm của các loài đã biết thuộc chi Alocasia. | Khoa học Tự nhiên Xác định vị trí phân loại mẫu Alocasia sp. thu thập ở Xuân Sơn (Phú Thọ) trên cơ sở phân tích 3 vùng gen matK, petD và trnY-trnE Bùi Hồng Quang1, Nguyễn Văn Dư1*, Lê Thị Mai Linh1, Lê Xuân Đắc2, Hà Minh Tâm3 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 2 Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga 3 Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 1 Ngày nhận bài 18/1/2019; ngày chuyển phản biện 25/1/2019; ngày nhận phản biện 28/2/2019; ngày chấp nhận đăng 4/3/2019 Tóm tắt: Bài báo phân tích sự khác biệt giữa mẫu Alocasia sp. 87 mới thu được ở Phú Thọ với các loài trong chi Alocasia và các chi liên quan dựa trên phân tích trình tự nucleotide vùng gen matK, petD, trnY-trnE. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trình tự các axit nucleotide của mẫu nghiên cứu tương đồng với chi Alocasia 98%, chi Cocolasia 93%. Kết quả phân tích vùng gen matK ghi nhận, mẫu Alocasia sp. 87 tách biệt ra khỏi nhóm của các loài đã biết thuộc chi Alocasia. Đối với vùng gen petD ghi nhận mẫu Alocasia sp. 87 thuộc cùng nhóm với chi Alocasia và Leucocasia, tuy nhiên mẫu này đã có sự tách biệt tạo thành một nhánh riêng. Nhóm tác giả nghi ngờ mẫu Alocasia sp. 87 có thể thuộc về một loài mới. Từ khóa: Alocasia sp., matK, petD, Phú Thọ, TrnY-TrnE, Việt Nam. Chỉ số phân loại: Đặt vấn đề Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ sinh học, các nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố di truyền đặc biệt được quan tâm trong công tác phân loại thực vật. Các nghiên cứu này đã giúp cho các kết quả phân loại thực vật trở nên rõ ràng hơn, nhất là ở các taxon có nhiều đặc điểm hình thái học không biến động nhiều theo các điều kiện sống, giai đoạn phát triển của từng cá thể. Các kết quả nghiên cứu về các yếu tố di truyền (như giải trình và so sánh trình tự nucleotide ở các loài hay các taxon khác nhau) đã hỗ trợ rất nhiều trong phân tích mối quan hệ giữa các taxon thực vật. Ở họ Ráy (Araceae), đã có rất nhiều nghiên cứu về mối

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.