TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Mục đích của đề tài là nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; qua đó, đề xuất khuyến nghị khoa học nhằm xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành, góp phần phát huy thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Tiền Giang trong bối cảnh hiện nay. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN THI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN THI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG Chuyên ngành: XÃ HỘI HỌC Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: . NGUYỄN ĐỨC CHIỆN HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu phân tích trong luận văn là trung thực. Kết quả nghiên cứu của luận văn chưa từng được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Luận văn đã thừa kế các kết quả nghiên cứu của một số nghiên cứu khác dưới hình thức trích dẫn. Các nguồn trích dẫn đã được liệt kê trong mục tài liệu tham khảo của luận văn. Người thực hiện Trần Văn Thi MỤC LỤC MỞ ĐẦU. 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 14 . Hệ thống các khái niệm 14 . Lý thuyết: Thuyết vai trò 19 . Vài nét về đặc điểm kinh tế, xã hội và tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành 21 Tiểu kết chương 1 22 Chương 2. THAM GIA GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN CHÂU THÀNH .24 . Giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành 24 . Phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.