TAILIEUCHUNG - Pháp Lệnh Quảng Cáo Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị 2004) - 2

. | 3. THÒNG Tư SỐ 43 2003 TT-BVHTT NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2003 CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÕNG TIN Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24 2003 NĐ-CP ngày 13-3-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo - Cấn cứ vào Pháp lệnh quảng cáo sô 39 2001ỊPL-ƯBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001 - Căn cứ cào Nghị định sô 24 2003 ịNĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo - Căn cứ vào Nghị định sô 63 2003 NĐ-CP ngày 11 thang 6 năm 2003 của Chính phù quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và C ỉ cấu tó chức của Bộ Văn hoá - Thông tin Bộ Văn hoá Thòng tin hướng dàn thực hiện Nghị định sô 24 2003 NĐ-CP ngáy 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy đinh chi tiết thì hành Pháp lệnh quảng cáo như sau 53 Mục I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Tổ chức cá nhân hoạt động quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Pháp ệnh quảng cáo Nghị định sô 24 2003 NĐ CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quang cáo sau dây gọi tắt là Nghị định số 24 2003 NĐ-CP các quy định cụ thê tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Một sô từ ngữ trong Nghị định sô 24 2Ũ03 NĐ-CP được hiểu như sau a Nơi làm việc của các cơ quan nhà nước là trụ sở của cơ quan nhà nưâc các câ p tổ chức chính trị chính trị - xã hội doanh trại công an quân đội b Quầng cáo có diện tích lớn tại các đô thị là quảng cáo được thê hiện dưói hình thức bảng biên pa-nô và hình thức tương tự bằng các chất liệu khác nhau có diện tích một mặt từ 40 m2 mét vuông trở lên c Hoạt động có xác định thời gian là hoạt động có xác định rõ thời gian bắt đồu và thời gian kô t thúc như hội chợ triển lãm hội thi hội diễn và các hoạt động khác di Các hình thức tương tự bang biến pa-nô băng-rôn là bạt che phướn các vật thể hình khối và các hình thức khác thể hiện sản phẩm quảng cáo 54 đ Nơi công cộng là những nơi có nhiều người qua lại hoặc tham gia hoạt động như chợ nhà hàng bến tàu bến xe nhà ga quảng trường khu du lịch nơi hoạt động văn hoá thổ thao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.