TAILIEUCHUNG - Nhiễm Không Khí Và Xử Lý Khí Thải Tập 1 2

. | 70 Chương 3 TÍNH TOÁN KHUẾCH TÁN CHẤT Ô NHIỄM TỪ CÁC NGUỒN ĐIỂM CAO Trong thực tế ta quan sát thấy cố nhiều loại nguồn thải chất ô nhiễm khác nhau như ống khói nhà máy ống xả khí của các loại thiết bị máy móc công nghệ ống xả khí của xe ôtô - xe máy cửa mái thoát gió cùa nhà công nghiệp bãi chứa vật liệu than xỉ xăng dầu . Từ những loại nguồn thải đó ta có thể phân chúng thành ba dạng chủ yếu sau đây - Nguồn điểm ổng khói ống xả khí. Chất ô nhiễm thoát ra từ một điểm ỉà miệng ống khđi miệng ống xà khí. - Nguồn dường cửa mái thoát giổ nhà công nghiệp ôtô nối đuôi nhau chạy trên đường. Chất ô nhiễm bốc vào khí quyển thành vệt dài. - Nguòn mặt bãi chứa vật liệu có bốc bụi bổc hơi khí độc hại - chất ô nhiễm bốc vào khí quyển từ một bề mặt cổ diện tích rộng. Trong dạng nguồn điểm người ta lại phân biệt thành nguồn điểm cao và nguồn điểm thăp. Nguồn điềm cao là nguồn có dạng ống khói đứng độc lập ở chỗ trống không bị các chướng ngại như đồi núi hoặc nhà cửa che chắn xung quanh hoặc đứng trong quằn thể các công trình nhưng độ cao cùa nó vượt ra ngoài vùng bống khí động do các vật cản hoặc công trình nhà cửa xung quanh gây ra Thông thường ống khói có độ cao lớn hơn hoặc bằng 2 5 lần chiều cao của các chướng ngại hoặc công trình lân cận thl được xem là nguồn điểm cao. Ngược lại với những điều vừa nêu ta sẽ có nguồn điểm thấp. Trong chương này ta nghiên cứu quy luật khuếch tán các chất ô nhiễm do nguồn điểm cao gây ra. . LÝ THUYẾT KHUẾCH TÁN CHẤT Ỏ NHIỄM DẠNG KHÍ VẢ DẠNG Lớ LỬNG TRONG KHÍ QUYỂN . Phương trình vỉ phân của quá trình khuếch tán Phương trình vi phân của quạ trình khuếch tán chất ô nhiễm dạng khí và dạng lơ lửng trong khí quyển được dùng làm cơ sở cho mọi gia công toán học về quá trình này là xuất phát từ phương trình cổ điển về dẫn nhiệt trong vật rắn 57 58 . Trong trường hợp ta đang xem xét ở đây là dòng khí chảy rối phương trình biểu diễn nồng độ chất ô nhiễm khối lượng của chất đó trên đơn vị thể tích tại một điểm có tọa Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ xử LÝ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.