TAILIEUCHUNG - Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực T2

. | 430 VỀ CÁC ĐẢNG CÁNH TẢ TRÊN THÊ GIỚI VÀ TRÀO LƯU CÁNH TẢ ở MỸ LATINH HIỆN NAY TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG I. KHÁI QUÁT VỂ CÁC ĐẢNG CÁNH TẢ TRÊN THẾ GIỚI NGÀY NAY Thuật ngữ tả - hữu cánh tả cánh hữu trong chính trị có nguồn gốc từ thời cách mạng tư sản Pháp năm 1789. Khi dó trong Nghị viện Pháp Chamber of Deputies những nghị sĩ có lập trường bảo thú thuộc phái Girondists đại diện cho giới tư sản công thương và điền chủ lớn thường ngồi bên tay phải right - phía hữu còn những nghị sĩ có lập trường cấp tiến thuộc phái Montagne đại diện cho giới tiểu tư sản và thị dân thì ngồi bên tay trái left - phía tà của chủ toạ. Trải qua năm tháng cùng với sự vận động của đấu tranh chính trị giữa các đàng phái trên chính trường quốc gia và quốc tế đến nay khái niệm tả - hữu được sử dụng để phân biệt các lực VỀ CẢC ĐÀNG CẢNH TÀ TRẼN THÉ GIỚI VÀ TRÀO Lưu CÁNH TÀ. 431 lượng chính trị theo lập trường cùa họ về các vấn đề trong đời sống xã hội quốc gia và quốc tế. Hiện nay trong chính trị học cánh tả thường được coi là các lực lượng có lập trường như sau - Gắn bó với các tầng lớp dưới trong xã hội đấu tranh cho các quyền của người lao động đòi cải thiện các điều kiên lao động cải cách ruộng đất. - Phản đối sự tập trung của cải và quyền lực trong tay thiểu số thống trị lên án tình trạng bất bình đẳng xã hội chống lại sự áp bủc đòi dân chủ hoá hệ thống chính trị. - ủng hộ bình đẳng chủng tộc và bình đẳng giới bao dung văn hoá. - ủng hộ sự cần thiết phải có sự điều tiết và can thiệp của nhà nước đối với nền kinh tế phê phán mặt trái của toàn cầu hoá đòi trật tự thương mại quốc tế công bằng. - Chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân chống phân biệt chủng tộc ủng hộ quyền tự quyết dân tộc. - Chống chiến tranh bảo vệ hòa bình phản đối chạy đua vũ trang ủng hộ việc thủ tiêu vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí giết người hàng loạt. - Bảo vệ môi trường. Thực tiễn chính trị của các nước trên thế giới hiện nay cho thấy các khái niệm cánh tả cánh hữu trung dung cực tả cực hữu chỉ phản ánh khuynh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.