TAILIEUCHUNG - Quyết định số 938/2019/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 938/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp xử lý người nước ngoài chết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; | Quyết định số 938/2019/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 938/QĐ­UBND Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.