TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Luật học: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Luận văn có mục đích đưa ra giải pháp bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn tham khảo! | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ HƢƠNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THUHỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ HƢƠNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THUHỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC THÁI VĨNH THẮNG HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các thông tin, số liệu, kết quả nghiên cứu, ví dụ trình bày trong luận văn là trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các thông tin, tư liệu, trích dẫn trong luận văn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Tác giả luận văn TRẦN THỊ HƢƠNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT 7 Khái niệm và sự cần thiết thu hồi đất 7 Khái niệm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .12 Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư khi nhà nước thu hồi đất 21 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất . .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.