TAILIEUCHUNG - Nồng độ cytokin của trẻ sốt xuất huyết Dengue điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Đặt vấn đề: Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) nhưng cũng có nhiều điều chưa sáng tỏ, trong đó có vai trò của các cytokin. Mục tiêu: Khảo sát nồng độ cytokine của trẻ SXHD điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. | Nồng độ cytokin của trẻ sốt xuất huyết Dengue điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 22 * Số 4 * 2018 Nghiên cứu Y học NỒNG ĐỘ CYTOKIN CỦA TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm** TÓM TẮT Đặt vấn đề: Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) nhưng cũng có nhiều điều chưa sáng tỏ, trong đó có vai trò của các cytokin. Mục tiêu: Khảo sát nồng độ cytokine của trẻ SXHD điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Phương pháp: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Có 234 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu và các kết quả ghi nhận: Có mối tương quan giữa nồng độ IL-6 và IL-4 với sốc sốt xuất huyết Dengue với p; OR; khoảng tin cậy 95% tương ứng là 0,03;0,99; 0,98- 0,99 và 0,03; 0,17; 0,35-0,88. Nồng độ IL-1β, IL-2, IL-4, IL-12, IL-13, TNF-α cao ở ngày 1 sau đó giảm dần theo ngày sốt có ý nghĩa thống kê với p lần lượt là 0,02; 0,04; 0,006; 0,021; 0,049; 0,015. Kết luận: Cần có những nghiên cứu khác với các loại cytokin khác và có nhiều thời điểm đo nồng độ cytokin hơn. Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue (SXHD), cytokin. ABSTRACT CONCENTRATION OF CYTOKINES IN DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN CHILDREN OF TIEN GIANG GENERAL HOSPITAL Tran Thanh Hai, Ta Van Tram * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 22 - No 4- 2018: 55 – 60 Background: Although there have been many studies on Dengue hemorrhagic fever (DHF) patients but also many things unclear, including the role of cytokines. Objectives: To survey the concentration of cytokines in DHF in children of Tien Giang General Hospital. Methods: cross-sectional descriptive. Results: 234 patients were studied and the results as: There was a correlation between IL-6 and IL-4 levels with Dengue shock syndrome with p; OR; 95% CI is , ; and ; ; . IL-1, IL-2, IL-5, IL-10, IL-12, IL-13, TNF-α

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.