TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua mặt hàng nước giải khát không cồn của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này dựa vào lí thuyết hành vi người tiêu dùng đã chỉ ra rằng có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng nước giải khát không cồn của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh như thương hiệu, quảng cáo, kênh phân phối, bao bì, sở thích trong khi giá thành, thu nhập và giới tính không có ý nghĩa quyết định. | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA MẶT HÀNG NƯỚC GIẢI KHÁT KHÔNG CỒN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thu Hà* Nguyễn Thị Quỳnh Chi** Tóm tắt Theo báo cáo ngành của Công ty cổ phần chứng khoán Vietinbank mức tăng trưởng doanh thu nước giải khát không cồn giai đoạn 2011-2014 tại Việt Nam là 13,5% và dự kiến trong giai đoạn 2015-2019 mức tăng trưởng vẫn sẽ duy trì ở mức trung bình là 8,5 % (Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Duy Hưng, 2015). Với 135 doanh nghiệp thì mức độ cạnh tranh trong ngành được đánh giá rất cao. Nghiên cứu này dựa vào lí thuyết hành vi người tiêu dùng đã chỉ ra rằng có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng nước giải khát không cồn của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh như thương hiệu, quảng cáo, kênh phân phối, bao bì, sở thích trong khi giá thành, thu nhập và giới tính không có ý nghĩa quyết định. Từ khóa: Hành vi người tiêu dùng, nhân tố ảnh hưởng, nước giải khát. Mã số: . Ngày nhận bài: 06/01/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 09/03/2016. Ngày duyệt đăng: 09/03/2016. Summary According to the industry reports by JSC Securities Vietinbank revenue growth rate of non-alcoholic beverages in Vietnam during the period 2011-2014 and projected to continue to grow at an average rate of annually in the period from 2015 to 2019(Nguyen Thi Thu Hang, Le Duy Hung, 2015). With 135 businesses, the level of competition in the industry is rated as very high. The study based on the theory of consumer behavior has shown that there are many factors influencing the decisions of consumers of non-alcoholic beveragesin Ho Chi Minh City such as brand, advertising, distribution channels, packaging, tastes while price, income or age do not have any effects. Key words: consumer behavior, influence factor, drinks. Paper . Date of receipt: 06/01/2016. Date of revision: 09/03/2016. Date of approval: 09/03/2016. 1. Đặt vấn đề Theo Trung tâm xúc tiến thương mại

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.