TAILIEUCHUNG - Những Tấm Gương Bình D 2

Do CO nhi^u thanh tich xu^'t sSc trong thtfc v u , nen ngay 19 thang 5 nam 2012, diing nhat Bac, N g u y i n A n h Tuah vinh du" difdc ket . CuCl thang 5, TuSh difdc chuyen che d6 q u & h ^ chuyen nghiep. Hai ngay sau khi c6 hanh cam cihi ngudi bi nan, lap cong xua't s5c, Nguy§ Tuah dudc Dai tu'dng Phung Quang Thanh, Bo Chinh tri, Pho Bi thu Quan uy Trung vfdng, Bo Qu6c phong tang bSng khen. Bo \M lenh Ha Noi ciing da c6 quyet dinh nSng ludng han, phien quan ham ttj" thieu liy len trung l i nhan chuyen nghiep cho N g u y i n Anh Tuah,.nang cSp ham \xi binh nhSt len ha si ddi v6i chien si V Kien. Ngay 27 thang 6, d6ng chi TuSh u-dng Doan Thanh nien C6ng san Ho Chi huy hieu "Tu6i tre diing cam"Chia v u i v 6 i can bo, chi huy ddn v i va nhan m u u t r i , diing cam, chung toi tin rSng,.nhimg p h l n thirdng tren se la dong lire ti§p them , niem t i n de Trung l i y quan nhan N g u y i n A n h Tuah va cac dong doi cua dah hoan thanh xuS't sdc moi nhiem v u , xuTig danh Bo doi Cu CHU NHICM KI€M KKN TRUC TIEN DONG^^^^^Ty^hieu ngifdi ggi Dai ta Trinh , Chu nhiem Kho 858 Hai quan, ngifdi da 17 nam bau la "Chien si thi dua" cap va toan quoc nhw vay bdi chinh ngifdi dong vai trd chinh trong viec nen sir tliay ddi ky dieu 6 Kho 858. dOn vi bgn be thieu thon, nhd nhiem hiet lo toan va nhieu sang tao,.Kho 858 da that sir "lot xac", dircfc de tang danh hieu Anh hung lire trangnhan dan thdiky doimdiChu nhiem Hi may cay va lam. "kien true sir".Anh ve nhan cong tac tai Kho 858 Hai quan \^ 1976 v 6 i chiic Trd ly Ke hoach tdng hcfp. H o iso124 OSso 125 ve, Kho 858 cua M y de lai chi la day nha cap 4ngay anh xudng phan xudng cd k h i cam cui suamai t6n xap xe, thap le te. Goi la kho, nhung thucchiJa, sang ch^' cac loai ndng cu, may mdc. A n h truechat la ndi linh M y dung thay quan, hoac nghi ngditiep xdn tay ao nhat tung vien gach, v l n tung khdi besau m6i \kn d6n trii. V u n g dat hoang hoa, bac mau,tdng, xdi tung ludhg dat. Thay chu nhiem kho vatkh6ng CO cay xanh, chi c6 nSng va , anJi em cdng nhan lam theo, thanh phong trao13 nam sau, anh nhan chu'c Chu nhiem kho vSnIdn. Ngtrdi khdng phu dat, dat chang phu ngu'di, sauchu'a CO gi thay ddi nhieu so v 6 i tru'dc. Thdi ky baomot thdi gian h'ch ctfc tSng gia, san xuat, he thong aocap, ddi song nhan dan va quSn ddi con nhi^u khohd cung cap d u nvfdc cho sinh hoat va chan nudi, cuukhan. N h i i n g ngudi linh thd ciing khdng ngoai . Dan bd, de, Idn, ga ngay cang sinh sdi. Cay cd'iHoi do, hdn 300 can bd, chien si, cdng nhan vien Khosum sue, dam chdi nay Idc. D d i song can bd, chien sr,858 song trong canh thieu nudc, thieu dien, thieucdng nhan vien dudc cai thien dang ke. N h d v$y moilucfng thuc, thu-c pham. K l i i hau, thdi tiet khSc nghiet,ngu'di y^n tam cdng tac, gdp phdn xay dung ddn v iluong "ba coc, ba dong" khdng d u song, mot so ddngviing manh toan cd bieu hien bi quan, chan tdi nam 2000, Kho 858 m d i dudc Quan chungT h l m nghr: "Bd ddi phai cd cai an, cai mac m d iHai quan dSu tu' nang cap. Song, nhin chung ha t^ngyen tam cdng tac", anh Thien quyet dinh td' chu'c chocd sd v I n cdn thieu dong bd. Mvia mua, lu ngap trSngbd ddi dao ao lay nvfdc ngot phuc v u sinh boat hSngdong, nifdc tran vao kho. Trudc tinh hinh dd, anhngay, tudi cay, tha ca; cai tao dat dai trdng mia,Thien da de xuat phufdng an xay dung bd ke va dSpkhoai, sSn; nudi bd, de, Idn, ga. Thu'dng bd ddi oSnd^ chdng l u . Can bd, chien si, cdng nhan vien chaylutig cudc dat, ban tay rdp phdng, bong rat, anhdua v d i thdi gian dap mot con de dai 3,8km, hai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.