TAILIEUCHUNG - Nâng cao năng lực tự học của sinh viên trường Đại học Ngoại thương

Bài viết luận giải các khái niệm “năng lực tự học”, “nâng cao năng lực tự học của sinh viên”, các yếu tố tác động đến năng lực tự học của sinh viên và thực trạng năng lực tự học của sinh viên Đại học Ngoại thương hiện nay, từ đó nêu và phân tích một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực tự học của họ trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ . | NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 1 Đoàn Văn Khái2 Tóm tắt: Bài viết luận giải các khái niệm “năng lực tự học”,“nâng cao năng lực tự học của sinh viên”, các yếu tố tác động đến năng lực tự học của sinh viên và thực trạng năng lực tự học của sinh viên Đại học Ngoại thương hiện nay, từ đó nêu và phân tích một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực tự học của họ trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ. Từ khóa: Năng lực tự học, sinh viên Abstract: The article discusses and explains the concepts of "self-learning ability", "enhancing students’ self-learning ability", some factors affecting students' self-learning ability as well as existing status of self-learning ability in FTU students nowadays, from which to identify and analyze a number of solutions that contribute to develop the selflearning ability of FTU students currently in term of credit-based training system. Keywords: self-learning ability, students 1. Đặt vấn đề Cả lý luận và thực tiễn đều chỉ ra rằng, tự học có vai trò rất quan trọng trong hoạt động nhận thức của con người. Đối với đào tạo đại học, hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên được coi là công việc tất yếu và thường xuyên; hơn thế nữa, nó còn là yêu cầu bắt buộc và được thể hiện bằng một tỉ trọng thời lượng nhất định trong kết cấu thời lượng của môn học khi áp dụng đào tạo theo tín chỉ. Tuy nhiên, hiện tại hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên Việt Nam, trong đó có sinh viên Đại học Ngoại thương, chưa 1 Bài viết nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nâng cao năng lực tự học của sinh viên trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ tại Trường Đại học Ngoại thương“, mã số: NT 2016 - 04 2 Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Ngoại thương, Email: doanvankhai@ 1 được quan tâm đúng mức và kết quả đạt được rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được yêu cầu của đào tạo theo tín chỉ. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết và chủ yếu là do năng lực tự học của sinh viên còn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.