TAILIEUCHUNG - Bàn về nội dung giảng dạy môn dịch kinh tế thương mại

Nội dung bài viết trình bày giảng dạy dịch là một trong các môn học chủ đạo của các Khoa ngoại ngữ tại Trường Đại học Ngoại thương. Tại sao phải có dịch thuật, và dịch có các hình thức nào. Phát triển của lý thuyết dịch, các cơ sở ngôn ngữ học của dịch thuật, vấn đề giao thoa ngôn ngữ và giao thoa văn hóa trong dịch thuật, vấn đề chuyển dịch tương đương và các khó khăn trong giảng dạy dịch là các vấn đề được đề cập trong bài báo này. | GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO BÀN VỀ NỘI DUNG GIẢNG DẠY MÔN DỊCH KINH TẾ THƯƠNG MẠI Hà Văn Riễn* Tóm tắt Giảng dạy dịch là một trong các môn học chủ đạo của các Khoa ngoại ngữ tại Trường Đại học Ngoại thương. Tại sao phải có dịch thuật, và dịch có các hình thức nào. Phát triển của lý thuyết dịch, các cơ sở ngôn ngữ học của dịch thuật, vấn đề giao thoa ngôn ngữ và giao thoa văn hóa trong dịch thuật, vấn đề chuyển dịch tương đương và các khó khăn trong giảng dạy dịch là các vấn đề được đề cập trong bài báo này. Từ khóa: dịch thuật, tương đương, giao thoa văn hóa, giao thoa ngôn ngữ, hà văn riễn, tình thái. Mã số: . Ngày nhận bài: 07/10/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 23/11/2015. Ngày duyệt đăng: 25/11/2015. Summary Teaching translation is one of the main study subjects of the Foreign Language Faculties at the Foreign Trade University. Why do we have translators and how many forms of translation exist? Development of the theory of translation, the linguistics basis of translation, problems of language interference and acculturation in translation, problems of translation equivalence and difficulties in teaching translation are the problems mentioned in this article Key words: translation, equivalence, acculturation, language interference, ha van rien, modality. Paper . Date of receipt: 07/10/2015. Date of revision: 23/11/2015. Date of approval: 25/11/2015. 1. Đặt vấn đề Khoa Tiếng Pháp đã đưa môn Dịch kinh tế thương mại vào giảng dạy cho sinh viên từ năm thứ 4 ở cả hai chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Tiếng Pháp thương mại. Chúng ta sẽ giảng dạy và cung cấp cho sinh viên những gì trong khoảng thời gian vật chất cho phép thực sự là không nhiều trong tổng thời gian giảng dạy của Chương trình Tiếng Pháp của Khoa. Thực tế trực tiếp giảng dạy môn Dịch kinh tế thương mại cho sinh viên ở các chuyên ngành trong nhiều năm qua, chúng tôi thấy trình độ sinh viên rất chênh lệch. Lý do giải thích điều * này là do sinh viên được đào tạo tiếng Pháp từ trước ở .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.