TAILIEUCHUNG - Chi phí thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày thời gian và chi phí thông quan hàng hóa là hai chỉ số quan trọng đo lường hiệu quả và năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Đây cũng là hai chỉ tiêu đánh giá mức độ thuận lợi hóa của môi trường kinh doanh cũng như tính hiệu lực công tác quản lý nhà nước về thương mại và hải quan của mỗi quốc nay, Việt Nam đang nỗ lực tạo thuận lợi hóa thương mại với mục tiêu thời gian giải phóng hàng bằng trung bình của các nước ASEAN-6 cuối năm 2015 (nhập khẩu là 13 ngày, xuất khẩu là 14 ngày) so với mức 21 ngày đối với cả xuất khẩu và nhập khẩu như năm 2014, theo cách tính của Ngân hàng Thế giới (Tổng Cục hải quan,2014). | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP CHI PHÍ THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM Phan Thị Thu Hiền* Bùi Thị Nhinh** Tóm tắt Thời gian và chi phí thông quan hàng hóa là hai chỉ số quan trọng đo lường hiệu quả và năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Đây cũng là hai chỉ tiêu đánh giá mức độ thuận lợi hóa của môi trường kinh doanh cũng như tính hiệu lực công tác quản lý nhà nước về thương mại và hải quan của mỗi quốc nay, Việt Nam đang nỗ lực tạo thuận lợi hóa thương mại với mục tiêu thời gian giải phóng hàng bằng trung bình của các nước ASEAN-6 cuối năm 2015 (nhập khẩu là 13 ngày, xuất khẩu là 14 ngày) so với mức 21 ngày đối với cả xuất khẩu và nhập khẩu như năm 2014, theo cách tính của Ngân hàng Thế giới (Tổng Cục hải quan,2014). Tuy nhiên, đo lường chi phí thông quan hàng hóa là vấn đề phức tạp và khó khăn bởi tính đa dạng của các giao dịch thương mại quốc tế. Để có cơ sở tối ưu hóa chi phí thông quan hàng hóa tại Việt Nam, bài báo sẽ làm rõ hai vấn đề chính là: (1) Các yếu tố cấu thành nên chi phí thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam, (2) Chi phí thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu phụ thuộc vào những điều kiện giao dịch và thủ tục hải quan nào? Bài báo thực hiện đo lường mối tương quan giữa chi phí thông quan và các điều kiện giao dịch xuất nhập khẩu trên cơ sở dữ liệu thu thập từ việc khảo sát, điều tra 94 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Đồng thời bài báo đề xuất một số ý kiến nhằm tối ưu hóa chi phí thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp Việt Nam Từ khóa: giao dịch, hải quan, hàng hóa, hồ sơ, thông quan, nhập khẩu, xuất khẩu, thương mại. Mã số: . Ngày nhận bài: 30/09/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 20/10/2015. Ngày duyệt đăng:20/11/2015. Summary In Vietnam, time and cost of cargo customs clearance for imports and exports are very concerned issues not only for the policy makers but trader community since their impacts on effectiveness and competitiveness of business environment. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.