TAILIEUCHUNG - Giáo trình Môi trường và con người: Phần 1

(BQ) Phần 1 giáo trình "Môi trường và con người" cung cấp cho người học các khái niệm chung về môi trường, con người và phương pháp phân tích mối quan hệ giữa con người và môi trường; môi trường tự nhiên và con người,. . | B Ộ G IÁ O DỤC V À Đ À O T Ạ Ọ LỀ VĂ N KH ÒẬ (C h ủ b iện ) * ĐOÀN VĂN CẶNH - NGUYỄN QUANG HÙNG - LÂM MINH TRIET GIÁO TRÌNH CON NGƯỜI VÀ MỐI TRƯỞNG NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM Công tỵ cổ phần Sách Đại học - Dạy nghé, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giữ quyén cỏng bố tác phẩm 196-2011/CXB/1-140/GD Mã sô': 7K881Y1 - DAI LỜI NÓI ĐẦU Con người là một bộ phận cảu thành của tự nhiên, của sinh quyển, có quyền lợi từ việc hít thở khí trời, uống nước, khai thác tài nguyên thiẽh nhiên, do đó, gìừa con người và tự nhiên có mối quan hệ qua lại, găn bó với nhau. Môi hành động xấu, tốt của con người đến tự nhiên, đến sinh quyển đều có nhừng phản hồi tương ứng. Có thề nói, sự gia tăng dân số ỉà một trong những nguyên nhân chính gảy biến đổi về số lượng uà chất lượng của hệ thông tự nhiên, dẫn đến ô nhiễm và suy thoái môi trường, mà ở nơi này hay nơi khác trên Trái Đất, con người đã phải trà giả rất đắt không chỉ bằng sinh mạng, tiền của mà con người còn thiếu đi những yếu tô'cần thiết cho cuộc sống như nước sạch đ ể uống, bầu không khí trong lành cho-hô hấp. Đ ể thấy rõ trách nhiệm của loài người trong gìn giữ, khôi phục và bảo tôn Trái Đât không chi cho hiện tại mà cho cả các thế hệ mai sau, vào những năm 1970, Chương trinh Con người uặ Sinh quyển (MAB) của UNESCO đã được thành lập, lúc đầu Chương trình chỉ mang tính chất thuần túy khoa học, sau một thời gian phát triển, đến nay đã trở thành một mạng lưới bảo tồn trên phạm vi toàn th ế giới và đang trở thành những mô hình cho phát triêh bền vững trong các k ế hoạch hành động của mỗi Quôc gia. Đây là Chương trình đầu tiên trên thế giói tập trung vào mối quan hệ giữa con người và sinh quyển. Việt Nam ưà nhiều Quốc gia khác đã thành lập uỷ ban Quốc gia uề Chương trinh con người và sinh quyển, gọi tắt là Ưỷ ban MAB Quôc gia. Thực chất đây là một Chương trinh khoa học mang tính ứng dụng cao, đòi hỏi phải có những kết quả cụ th ể từ nghiên cứu áp dụng vào trong các chính sách quản ỉỷ, các quỵ hoạch và thực nghiệm tại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.