TAILIEUCHUNG - Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ mười một): Phần 2

Giáo trình đề cập đến hai vấn đề, đó là lí luận giáo dục thể chất và quá trình giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Cuốn giáo trình này còn là tài liệu tham khảo cho các hệ đào tạo giáo viên mầm non, cho các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục quan tâm đến công tác giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách. | Chương 4 PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ chất CHO TRẺ EM LỨA TỮỔl MẦM NON . Quá trình hỉnh thành kĩ năng kĩ xảo vận động cho trẻ em lứa tuổi mầm non . Đặc điếm của quá trình hình thành kĩ năng kĩ xảo vận động Việc hình thành kĩ năng kĩ xảo vận động trong quá trình giáo dục thể chất cho trẻ mầm non là một quá trình hữu cơ giữa việc truyền thụ và lĩnh hội các tri thức chuyên môn các hành động vận động nhằm hoàn thiện thể chất và tâm lí cho các em. Trong quá trình hình thành kĩ năng kĩ xảo vận động cho trẻ cần phân biệt hai bộ phận đặc thù đó lài hình thành kĩ thuật động tác và giáo dục các tố chất thể lực cho các em. í Quá trình hình thành kĩ năng kĩ xảo vận động và giáo dục các tố chất thể lực vừa phải tuân thủ các quy luật chung lại vừa phải tuân thủ các quy luật riêng đặc biệt là quy luật rèn luyện kĩ năng và hình thành kĩ xảo vận động quy luật lượng vận động hợp lí . 213 Việc giải quyết nhiệm vụ cơ bản của giáo dục thể chất cho trẻ mầm non chủ yếu thông qua quá trình tổ chức hoạt động vận động cho chúng. Quá trình đó bao gồm hình thành kĩ năng kĩ xảo vận động và phát triển các tố chất thể lực cho trẻ. Các bài tập thể chất là phương tiện cơ bản nhất chủ yếu nhất nhằm hoàn thiện thể chất và tâm lí cho các em. Tô chất thể lực là khả năng vận động của con người thể hiện ở các mặt Sức nhanh là khả năng thực hiện động tác vói thòi gian ngắn nhất. Sức mạnh là khả năng khắc phục lực cản bên ngoài của cơ bắp. - Sự khéo léo là khả năng thực hiện động tác phức tạp về phối hợp vận động. - Sức bền lă khả năng thực hiện hoạt động trong một thời gian dài. Trong quá trình hình thành kĩ năng kĩ xảo vận động ngoài việc trang bị kiến thức chuyên môn kĩ xảo vận động được hình thành đồng thời các tô chất thể lực cũng được phát triển hợp lí. Hai quá trình đó gắn liền với nhau nhưng không đồng nhất về mặt phương pháp tức là phương pháp hình thành kĩ năng kĩ xảo vận động khác vói phương pháp phát triển tô chất thể lực. 214 Mối liên hệ giữa kĩ năng kĩ xảo vận động với tố chất thể lực là

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.